Jagiellonian University Repository

Synteza 7,8-dipodstawionych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu z ugrupowaniami karboksylowymi i amidowymi, jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesteraz

pcg.skipToMenu

Synteza 7,8-dipodstawionych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu z ugrupowaniami karboksylowymi i amidowymi, jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesteraz

Show full item record

dc.contributor.advisor Chłoń-Rzepa, Grażyna [SAP20000696] pl
dc.contributor.author Ślusarczyk, Marietta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:33:57Z
dc.date.available 2020-07-26T21:33:57Z
dc.date.submitted 2016-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211263
dc.language pol pl
dc.title Synteza 7,8-dipodstawionych pochodnych 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu z ugrupowaniami karboksylowymi i amidowymi, jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesteraz pl
dc.title.alternative Synthesis of 7,8-disubstituted derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione with carboxylic and amide moieties as potential PDE inhibitors. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl We wstępie niniejszej pracy scharakteryzowano fosfodiesterazę 7 (PDE7) oraz przedstawiono przegląd dotychczas poznanych inhibitorów tego izoenzymu, z różnych grup chemicznych, o potencjalnym zastosowaniu m.in. w chorobach neurodegeneracyjnych i immunologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na nowe klasy dualnych inhibitorów PDE4/7, PDE7/8 oraz PDE7/GSK-3 o synergistycznym mechanizmie działania. Poszukiwanie tego typu związków stanowi nową strategię badawczą, której celem jest zwiększenie skuteczności, rozszerzenie zakresu terapeutycznych zastosowań oraz zmniejszenie działań niepożądanych. Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i synteza amidowych i N-arylidenohydrazydowych pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu jako potencjalnych dualnych inhibitorów PDE4/7. W części eksperymentalnej przedstawiono wieloetapową syntezę oraz właściwości fizykochemiczne zaprojektowanych amidowych (seria I, II) oraz N-arylidenohydrazydowych (seria III, IV) pochodnych 1,3-dimetylo-2,3,6,7-tetrahydro-1H-puryno-2,6-dionu, zawierających w położeniu 8 tego układu ugrupowanie alkiloaminowe (seria I, III) lub arylometyloaminowe (seria II, IV). Strukturę zsyntetyzowanych nowych związków (13 pośrednich i 18 finalnych) potwierdzono analizą spektralną 1H NMR, masę cząsteczkową potwierdzono LC/MS, natomiast czystość oznaczono metodą UPLC. Otrzymane nowe związki zostały przekazane do badań farmakologicznych, w celu określenia ich zdolności hamowania PDE4B i PDE7A w testach in vitro. pl
dc.abstract.en In the introduction of this work the phosphodiesterase 7 (PDE7) characterization and an overview of the known inhibitors of this isozyme, from the different chemical groups, as potential therapeutic agents in neurodegenerative diseases and immune disorders were presented. Particular attention has been paid to a new class of dual inhibitors of PDE4/7 PDE7/8 and PDE7/GSK-3 which presented synergistic mechanism of action. The search for compounds of this type is a new research strategy, which aims to increase efficiency, extend the scope of therapeutic applications and decrease side effects. The aim of this study was to design and synthesis of amide and N-arylidenehydrazide derivatives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1 H-purine-2,6-dione as possible dual inhibitors of PDE4/7. The experimental part presents a multi-step synthesis and physicochemical properties designed amide (series I, II) and N-arylidenehydrazide (series III, IV) derivatives of 1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione having in the 8-position the alkylamine moiety (series I, III) or arylmethylamine (series II, IV). The structure of the new synthesized compounds (13 intermediates and 18 final products) were confirmed by the 1 H NMR spectral analysis, the molecular weight was confirmed by LC/MS,. and their purity was determined by UPLC. The new synthesized compounds were submitted to pharmacological tests to determine their ability to inhibit PDE4B PDE7 and in vitro assays. pl
dc.subject.pl inhibitory PDE, pochodne 1,3-dimetylopuryno-2,6-dionu, związki o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym, neuroprotekcyjnym pl
dc.subject.en PDE inhibitors, 1,3-dimethylpurine-2,6-dione derivatives, anti-inflammatory, neuroprotective agents pl
dc.contributor.reviewer Chłoń-Rzepa, Grażyna [SAP20000696] pl
dc.contributor.reviewer Pawłowski, Maciej [SAP20000690] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104857-145579 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)