Jagiellonian University Repository

Reklama przyszłości? Product placement w teledyskach

pcg.skipToMenu

Reklama przyszłości? Product placement w teledyskach

Show full item record

dc.contributor.advisor Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.contributor.author Leonova, Anastasiia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:31:54Z
dc.date.available 2020-07-26T21:31:54Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211231
dc.language pol pl
dc.title Reklama przyszłości? Product placement w teledyskach pl
dc.title.alternative Advertising of the future? Product placement in music videos pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cel mojej pracy magisterskiej polega na postawieniu i otrzymaniu odpowiedzi na pytanie czy Product placement jest reklamą przyszłości. W pracy zostały opisane właściwości komunikacji wizualnej oraz dźwięku i ich wpływ na podświadomość i emocje konsumenta, które prowokują do dokonania zakupu. Uważam, że są one równie istotne w tworzeniu kampanii reklamowej i teledysków. Oprócz analizy zawartości teledysków według kryteriów dotyczących obrazu, kompozycji, dźwięku czy lokowanych produktów, przeprowadziłam badania ankietowe które dotyczyły ogólnej znajomości pojęcia Product placement, wiedzy na temat regulacji prawnych czy etycznych oraz obiektywnej oceny na podstawowe pytanie które było postawione w pracy. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań Product placement w teledyskach jest reklamą przyszłości. pl
dc.abstract.en The aim of my master's thesis consists in placing and receiving a response to the question whether Product placement in music videos become an advertising of the future. Properties of visual communication also sound were described in-process and their influence on a subconsciousness and emotions of consumer, that provoke to implementation of purchase. I consider, that they are identically substantial in creation of advertisement campaign and music videos. Except the analysis of content of music videos according to criteria that touch a picture, composition, sound or placed products, I undertook questionnaire studies that touched the general acquaintance of concept of Product placement in music videos, knowledge on the theme of the legal or ethic adjusting also objective estimation on a main question that was put in this master’s thesis. As the results of studies show Product placement in music videos is the future of advertising. pl
dc.subject.pl muzyczny teledysk, reklama przyszłości, product placement, lokowanie produktu pl
dc.subject.en product placement, music videos, advertisement, advertisement of the future pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104830-200597 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie reklamą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)