Jagiellonian University Repository

Wpływ modyfikacji diety na stężenia krótkołańcuchowych kwasów organicznych w kale szczurów

pcg.skipToMenu

Wpływ modyfikacji diety na stężenia krótkołańcuchowych kwasów organicznych w kale szczurów

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobrowolska-Iwanek, Justyna pl
dc.contributor.author Kosowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:29:20Z
dc.date.available 2020-07-26T21:29:20Z
dc.date.submitted 2017-03-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211191
dc.language pol pl
dc.title Wpływ modyfikacji diety na stężenia krótkołańcuchowych kwasów organicznych w kale szczurów pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań w ramach niniejszej pracy był wpływ modyfikacji diety na stężenia krótkołańcuchowych kwasów organicznych (kwasu octowego, propionowego oraz masłowego) w kale szczurów. W eksperymencie wykorzystano 108 pięciotygodniowych samców szczurów rasy Wistar, które podzielono na 9 grup (n=12). U części osobników wywołano niedoczynność tarczycy stosując dietę z deficytem jodu lub przez podanie sulfadimetoksyny. Zwierzęta były karmione paszą standardową lub fortyfikowaną liofilizatem kiełków kalarepy lub brokułów. Eksperyment trwał 8 tygodni. Po tym czasie próbki kału zwierząt zebrano do dalszych analiz. Stężenia kwasów organicznych wyznaczono metodą HPLC. W toku badań wykazano, że kwas octowy spośród oznaczonych kwasów organicznych występował w najwyższym stężeniu w kale wszystkich szczurów. Niższe stężenia odnotowano dla kwasu propionowego, a najniższe stężenia osiągnął kwas masłowy. Zaobserwowano wyższe stężenia poszczególnych kwasów u zdrowych szczurów w wyniku spożywania kiełków, w szczególności kiełków brokułów, w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono także istotnie mniejsze stężenia SCFA w próbkach kału szczurów z niedoczynnością tarczycy w odniesieniu do zdrowych osobników. Większe stężenia kwasów organicznych w materiale biologicznym szczurów z niedoborem hormonów tarczycy oznaczono w grupach otrzymujących sulfadimetoksynę w porównaniu do grup z niedoborem jodu. U chorych osobników dieta zawierająca kiełki przyczyniła się do osiągnięcia wyższych wartości stężeń krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w kale tych zwierząt w porównaniu do stężeń analitów w materiale pobranym od zwierząt z niedoczynnością tarczycy ale karmionych paszą standardową. Dodatek do diety kiełków kalarepy lub brokułów prawdopodobnie wpłynął korzystnie na poziom stężeń SCFA u szczurów. pl
dc.abstract.en The subject of the present study was the influence of diet modification on the concentration of short-chain fatty acids (SCFA: acetic acid, propionic acid and butyric acid) in the faeces of rats. In the experiment there was used a group of 108 five-week old, male Wistar rats divided into 9 groups (n = 12). The hypothyroidism was induced in some animals by means of a diet with iodine deficiensy, or by administering sulfadimethoxine. The animals were fed either with a standard diet or the diet fortified with freeze-dried broccoli or kohlrabi sprouts. The experiment lasted for 8 weeks. After this time the animals’ stool samples were collected for further analysis. The concentration of organic acids was determined with the use of HPLC method (high-performance liquid chromatography). The study results demonstrated that among the determined organic acids, the acetic acid was present in the highest concentration in the feces of all rats. Lower concentrations were noticed for propionic acid and the lowest for butyric acid. There were observed higher concentrations of respective acids in healthy rats after having them fed with the sprouts, in particular with broccoli sprouts, in comparison to the control group. There was also observed a significantly lower level in concentrations of SCFA in the fecal samples of rats with hypothyroidism, with respect to healthy subjects. Higher concentrations of organic acids in the biological material of rats with deficiency of thyroid hormones were recorded in groups receiving sulfadimethoxine, in comparison to the groups with iodine deficiency. This indicates that more damage to the thyroid is caused by sulfadimethoxine, than by deficiency of iodine. In case of sick animals the diet containing sprouts contributed to the higher concentrations of short chain fatty acids in their feces, as compared to the analyte concentrations in material collected from animals with hypothyroidism but fed standard diet. Addition of kohlrabi sprouts or broccoli sprouts to the diet probably influenced favorably the level of concentration of SCFA in rats. pl
dc.subject.pl krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kiełki brokułów, kiełki kalarepy, szczury, niedoczynność tarczycy, błonnik pokarmowy pl
dc.subject.en short-chain fatty acids, broccoli sprouts, kohlrabi sprouts, rats, hypothyroidism, dietary fiber pl
dc.contributor.reviewer Zagrodzki, Paweł [SAP20001130] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolska-Iwanek, Justyna pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104787-142639 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)