Jagiellonian University Repository

Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo

pcg.skipToMenu

Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo

Show full item record

dc.contributor.advisor Mycek, Beata [SAP20001516] pl
dc.contributor.author Kupiec, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:28:54Z
dc.date.available 2020-07-26T21:28:54Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211184
dc.language pol pl
dc.title Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo pl
dc.title.alternative In vitro and in vivo study of selected drugs release from bioceramic implants pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach implanty bioceramiczne są coraz częściej wykorzystywane jako nośniki leków. Biozgodność oraz odpowiednie właściwości fizykochemiczne sprawiają, że wykorzystywane są one w leczeniu wielu chorób, także w schorzeniach tkanki kostnej.Celem badań niniejszej pracy było określenie i porównanie kinetyki uwalniania metronidazolu i cefuroksymu z implantów ceramicznych, w warunkach in vitro oraz in vivo. W badaniach wykorzystano materiały ceramiczne zawierające hydroksyapatyt oraz α – TCP, z których wykonano implanty.Badania in vitro przeprowadzano metodą przepływową i statyczną. Stężenie danego leku oznaczano metodą spektrofotometryczną na podstawie pomiaru absorbancji lub metodą HPLC na podstawie pola powierzchni piku poszczególnych próbek, w określonych punktach czasowych. Profil i kinetykę procesu oceniano wykorzystując modele matematyczne: Higuchiego i Hixona- Crowella. Badania in vivo przeprowadzano na skaniulowanych szczurach rasy Wistar. Badane leki podawano dożylnie, podskórnie oraz w postaci implantów. W określonych punktach czasowych pobierano próbki krwi. Stężenia leków oznaczano metodą HPLC. Parametry farmakokinetyczne obliczano za pomocą programu Phoenix WinNonlin. Analiza badań in vitro wykazała różnice w ilości uwalniania substancji leczniczej. Dla MNZ było to 93,06%, dla CFU 49,58%. Różnice wystąpiły także w szybkości uwalniania tych substancji. Za pomocą użytych modeli matematycznych wykazano, że metronidazol uwalniał się wolniej.Analiza właściwości farmakokinetycznych w badaniach in vivo wykazała, iż po wszczepieniu implantów z badanymi lekami MNZ osiąga wyższe stężenie (29,68 mg/L) niż CFU (19.89 mg/L). Frakcja wchłoniętego leku w czasie obliczona dla badanych leków metodą Wagnera – Nelsona nie różniła się w istotny sposób.Podsumowując, można stwierdzić, że rodzaj i właściwości fizykochemiczne leku wprowadzonego do implantów wpływają na kinetykę uwalniania substancji leczniczych w warunkach in vitro i in vivo. pl
dc.abstract.en In recent years bioceramic implants are increasingly frequently used as drug carriers. Biocompatibility and correct physicochemical properties causes them to be used in many diseases treatment, also in bone tissue.The goal of this research was to determine and compare the kinetics of metronidazole and cefuroxime release from ceramic implants in in vitro and in vivo conditions. In the research ceramic materials containing hydroxyapatite and α–tricalcium phosphate (α-TCP). From this substances implants were made and then infused with drugs.The in vitro testing was done by a flow-through method and static method. The drug concentration was determined by spectrophotometry by measuring absorbance or by HPLC basing on the area under peak of samples in carefully chosen time moments. The profile and kinetics was determined; Higuchi and Hixon-Crowell by mathematic models application.The in vivo studies were done on cannulated Wistar rats. The examined drugs were administered intravenously, subcutaneously and in implants. On selected times samples of blood were taken. The drug determination was made by HPLC. The pharmacokinetic parameters were calculated in Phoenix WinNonlin software.The in vitro research analysis showed differences in the quantities of released drug. For MNZ 93,06% was released and for CFU 49.58%. The differences could be also observed in drug release speed. The mathematic models showed that metronidazole was released slower.The pharmacokinetic properties analysis in in vivo experiments showed that after placing the implants with analysed drugs MNZ reaches higher concentration (29.68 mg/L) that CFU (19.89 mg/L). The fractions of the absorbed drug in time, calculated by Wagner–Nelson method did not differ significantly.To summarize it can be concluded that the type and the physicochemical properties of medication introduced into an implant influences the release kinetics of drug in in vitro and in vivo conditions. pl
dc.subject.pl biomateriały ceramiczne, metronidazol, cefuroksym, nośniki leków, in vitro, in vivo. pl
dc.subject.en ceramic biomaterials, metronidazole, cefuroxime, drug carriers, in vitro, in vivo. pl
dc.contributor.reviewer Wyska, Elżbieta [SAP20000821] pl
dc.contributor.reviewer Mycek, Beata [SAP20001516] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104780-142310 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)