Jagiellonian University Repository

Zarządzanie budżetem samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Michałowice

pcg.skipToMenu

Zarządzanie budżetem samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Michałowice

Show full item record

dc.contributor.advisor Dobrowolski, Zbysław pl
dc.contributor.author Krzywda, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:28:11Z
dc.date.available 2020-07-26T21:28:11Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211173
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie budżetem samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Michałowice pl
dc.title.alternative BUDGET MANAGEMENT OF LOCAL GOVERNMENT ON THE EXAMPLE OF RURAL MUNICIPALITY MICHAŁOWICE pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zarządzanie finansami gminy jest szeroko pojętym procesem, wykorzystującym szereg technik, instrumentów oraz reguł umożliwiających jak najbardziej racjonalne zagospodarowanie zasobów finansowych. W niniejszej pracy, przedstawiono problematykę zarządzania budżetem gminy. Badania własne posłużyły rozwiązaniu problemu badawczego: czy poprzez zarządzanie budżetem gminy oraz odpowiednią redystrybucję środków finansowych przy uwzględnieniu zasad budżetowych zostają zaspokojone podstawowe potrzeby społeczności lokalnej. Realizacji tego celu i problemu badawczego służyły metody badawcze polegające na analizie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2013 – 2015, analizie instytucjonalno-prawnej, studiach literatury oraz obserwacji nieuczestniczącej. Badania pozwoliły na sformułowanie wniosków. pl
dc.abstract.en Financial management of the municipality is widely understood process, using a variety of techniques, tools and rules to enable the most rational management of financial resources. This study presents the problem of the budgetary management of the municipality. Own study served solve the problem of research: managing the budget of the commune and the corresponding redistribution of financial resources, taking into account the budgetary rules are satisfied the basic needs of the local community. This goal and the research problem were used research methods involving the examination of the reports on budget implementation in the years 2013 - 2015, analysis of the institutional and legal studies literature and observation. The study allowed to formulate conclusions. pl
dc.subject.pl GMINA – SAMORZĄD - ZARZĄDZANIE - ZARZĄDZANIE BUDŻETEM pl
dc.subject.en AUTONOMY – BUDGET - COMMUNITY - MANAGEMENT - MANAGEMENT OF BUDGET pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104769-149306 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)