Jagiellonian University Repository

Zarządzanie wiedzą - nowy wymiar zarządzania przedsiębiorstwem

pcg.skipToMenu

Zarządzanie wiedzą - nowy wymiar zarządzania przedsiębiorstwem

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.contributor.author Ziółkowska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:26:55Z
dc.date.available 2020-07-26T21:26:55Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211153
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie wiedzą - nowy wymiar zarządzania przedsiębiorstwem pl
dc.title.alternative Knowledge management – a new dimension of business management pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tematyki zarządzania wiedzą, jako nowego wymiaru zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszy rozdział został ujęty w teoretycznych ramach. Zawarta w nim treść, pochodzi ze źródeł literatury przedmiotu oraz innych dostępnych publikacji naukowych. Wiedzę w organizacji przestudiowano od podania wybranych definicji, przez opracowanie rodzajów, typów, źródeł, procesów, modeli i strategii wiedzy po ujecie jej, jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej firm. W drugim rozdziale zanurzono zarządzanie wiedzą w obszarze organizacyjnym i procesowym. Takie wypośrodkowanie informacji, z jednej strony dało możliwość zobrazowania organizacji, jako żywego organizmu. Z drugiej strony wskazano procesy, związane z szeroko pojętym krążeniem wiedzy w środowisku wewnętrznym oraz zewnętrznym.W trzecim rozdziale skupiono się na analizie i charakterystyce dwóch wybranych organizacji opartych na wiedzy. W pierwszej części dokonano teoretycznego opisu organizacji uczącej się i zakończono ją praktycznym podrozdziałem, w którym podjęto się pełnej charakterystyki Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Vitareh. Druga część opierała się na tej samej konstrukcji (teoretyka i praktyka), lecz dotyczyła ona charakterystyki inteligentnego przedsiębiorstwa. Natomiast, za przykład odzwierciedlający ten profil przedsiębiorstwa, posłużyła Grupa Kęty S.A.. W czwartym rozdziale skupiono się na analizie realizacji zastosowań zarządzania wiedzą na tle działalności Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Vitareh (organizacji uczącej się) oraz Grupy Kęty S.A. (inteligentnego przedsiębiorstwa). Na przykładzie działalności firmy Viatreh, przeanalizowano wdrożony system KS-PPS. W Grupie Kęty S.A. studium przypadku dotyczyło realizacji wybranych strategii zarządzania wiedzą. Rozdział kończy się wnioskiem z przeprowadzonych analiz. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to present the topic of knowledge management as a new dimension of business management. The first chapter has been included in the theoretical framework. In, it the content comes from sources of literature and other publications. Knowledge in a organization learn from selected application definitions, by developing types, types, sources, processes, models and knowledge strategy, approach her as a tool to build competitive businesses. In the second chapter of knowledge management have been developed in the area of organizational and procedural law. The use of such information on the one hand, it gave the possibility to depict the organization, as a living organizm. On the other hand, pointed out the processes related to the broad circulation of knowledge In the environment, internal and external.In the third chapter focuses on an analysis of the characterisitics of the two selected knowledge-based organization. In the first part of the theoretical description of the organisation, and has been learning and completed her practical part, where it has been show the full characteristics of the Private Medical Rehabilitation Facility Vitareh. The second part is based on the same design (theoretician and practice), but it focused on the characteristics of intelligent enterprises. On the Rother hand, for example that reflects the profile of the company and fordem the Group Kęty S.A.. In the fourth chapter focuses on an analysis of the implementation of knowledge management applications in the background for Private Medical Rehabilitation Facility Vitareh (learning organization) and Group Kęty S.A. (intelligent enterprises). For example, business Vitareh KS-PPS system were examined. In the Group Kęty S.A. case study focussed on the implementation of selected strategy for knowledge management. The chapter ends with an application of analysis. pl
dc.subject.pl wiedza, przedsiębiorstwo, zasoby, innowacja, konkurencja pl
dc.subject.en knowledge, enterprise, resources, innovation and competition pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104748-151564 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)