Jagiellonian University Repository

Kształtowanie relacji z interesariuszami w strategiach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Małopolsce

pcg.skipToMenu

Kształtowanie relacji z interesariuszami w strategiach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Małopolsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.contributor.author Kozioł, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:26:20Z
dc.date.available 2020-07-26T21:26:20Z
dc.date.submitted 2016-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211144
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie relacji z interesariuszami w strategiach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w sektorze MŚP w Małopolsce pl
dc.title.alternative Forming relationships with stakeholders in the strategies of corporate social responsibility in the SME sector in Lesser Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono zagadnienie relacji małych i średnich przedsiębiorstw z interesariuszami. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy kształtowania relacji z interesariuszami przez podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach realizowanej przez nie społecznej strategii odpowiedzialności. Jako obszar badawczy wybrano Małopolskę. Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy przedstawia ewolucje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Rozdział drugi prezentuje miejsce i rolę relacji z interesariuszami w tejże koncepcji. Rozdział trzeci przedstawia analizę przeprowadzoną w oparciu o badania własne. Rozdział trzeci jest diagnozą procesu kształtowania relacji z interesariuszami. Rozdział czwarty prezentuje analizę przypadku firmy ASTOR, która realizuje strategię społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Praca powstała w oparciu o badania literaturowe, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną oraz strony internetowe firm. W pracy oparto się na raportach społecznych firm, a także przeprowadzono badania ankietowe z personelem firm w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiady pogłębione z pracownikami przedsiębiorstw. Badania wykazały, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest znana, jednak w praktyce stosuje ją jedynie 36% badanych przedsiębiorstw. pl
dc.abstract.en The thesis discusses the issue ofhe relationship of small and medium-sized enterprises with stakeholders. The aim of the study was to analyze the development of relations with stakeholders the company in the context of corporate social responsibility. As a research area selected Lesser Poland. The whole work consists of four parts. The first chapter presents the evolution of corporate social responsibility. The second chapter presents the place and role of stakeholder relations in that concept. The third section presents an analysis carried out on the basis of own research. The third chapter is the diagnosis process of shaping relations with stakeholders. The fourth chapter presents a case study of ASTOR , which implements the strategy of corporate social responsibility. The work was based on research literature, internet sources , documentation and internal company website . The study was based on the reports of social companies and conducted a survey of company staff on the basis of a questionnaire and in-depth interviews with employees of the company. Studies have shown that CSR is known, however, for application its strategy decides 36% of companies. pl
dc.subject.pl interesariusze, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, strategia, Małopolska pl
dc.subject.en stakeholders, corporate social responsibility, strategy, Lesser Poland pl
dc.contributor.reviewer Makieła, Zbigniew pl
dc.contributor.reviewer Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104739-143083 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy controlling i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)