Jagiellonian University Repository

Stan zarządzania wiedzą projektową w publicznych organizacjach rynku pracy - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

pcg.skipToMenu

Stan zarządzania wiedzą projektową w publicznych organizacjach rynku pracy - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Show full item record

dc.contributor.advisor Prawelska-Skrzypek, Grażyna [SAP11006568] pl
dc.contributor.author Dziubińska, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:26:08Z
dc.date.available 2020-07-26T21:26:08Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211141
dc.language pol pl
dc.title Stan zarządzania wiedzą projektową w publicznych organizacjach rynku pracy - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach pl
dc.title.alternative Project knowledge management in public labour market organizations- Cracow Regional Labour Office and Kielce District Labour Office. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest stan zarządzana wiedzą projektową w wybranych polskich publicznych organizacjach rynku pracy. Poszukiwano w pracy odpowiedzi na pytanie : Jaki stan zarządzania wiedzą projektową prezentują wybrane organizacje rynku pracy-Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. W tym celu przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród pracowników poszczególnych urzędów. Badania pokazały, że Wojewódzki Urząd Pracy przywiązuje dużo większą wagę do wiedzy związanej z realizacją projektów co znajduje potwierdzenie w bazie wiedzy, którą dysponuje organizacja, w realnych korzyściach wymienionych przez pracowników z gromadzenia doświadczeń projektowych a także wykorzystywania szerokiego wachlarza narzędzi służących pozyskiwaniu wiedzy i wysokiej częstotliwości stosowanych praktyk związanych z identyfikowaniem wiedzy i jej źródeł, przeprowadzaniu spotkań podsumowujących projekty czy gromadzeniu doświadczeń. Poziom zarządzania wiedzą projektową można zatem ocenić jako wysoki, gdyż praktyki zarządzania wiedzą i jej procesy są zdaniem większości badanych stosowane –zawsze. Odmienny stan wykazuje badany Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Organizacja ta bowiem nie dysponuje bazą wiedzy - nie gromadząc doświadczeń projektowych. Praktyki zarządzania wiedzą stosowane są przez organizację w różnym stopniu, co tym samym świadczy o dużej nieregularności w ich stosowaniu. Zarządzanie wiedzą projektową w tym gromadzenie doświadczeń nie stanowi zatem w tej organizacji przedmiotu zainteresowania. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is a level of project knowledge management in selected polish public labour market organizations. In the days the fallowing answer was searched: What level of project knowledge management do selected labour market organizations show - Cracow Provincial Labour Office and Kielce District Labour Office. For this purpose an anonymous research among employees and executives of the offices was conducted. Research showed that Provincial Labour Office attaches much greater importance to knowledge associated with project implementation. This is confirmed in knowledge database featured by organization, real benefits listed by employees which was obtained from project experience, the use of wide range of tools used to obtain knowledge and high frequency of applied practices associated with identifying knowledge and it sources, execution of project summary meetings or collecting experiences. Project knowledge management can be rated at high level as its processes and knowledge management practises, according to most of respondents were always applied. The District Labour Office shows different state of affairs. This organization doesn’t have knowledge database and doesn’t collect project experiences. The practices used by this organisation are used in varying degrees thereby shows a great irregularity in appliance. Project knowledge management and knowledge collection is not an object of interest in this organization. pl
dc.subject.pl GROMADZENIE DOŚWIADCZEŃ PROJEKTOWYCH - NARZĘDZIA POZYSKIWANIAWIEDZY - POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ PROJEKTOWĄ pl
dc.subject.en COLLECTION OF PROJECT EXPERIENCE – THE TOOLS OF COLLECTING THE KNOWLEDGE – KIELCE DISTRICT LABOUR OFFICE – CRACOW REGIONAL LABOUR OFFICE – MANAGEMENT OF PROJECT KNOWLEDGE pl
dc.contributor.reviewer Prawelska-Skrzypek, Grażyna [SAP11006568] pl
dc.contributor.reviewer Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104736-199522 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)