Jagiellonian University Repository

Zarządzanie finansowe w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Ciepielów w latach 2011-2015

pcg.skipToMenu

Zarządzanie finansowe w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Ciepielów w latach 2011-2015

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Kozieł, Ernest pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:25:03Z
dc.date.available 2020-07-26T21:25:03Z
dc.date.submitted 2016-10-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211124
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie finansowe w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Ciepielów w latach 2011-2015 pl
dc.title.alternative Financial management in the local government on the example of Ciepielów in 2011-2015 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zbadanie efektywności zarządzania finansami w gminie Ciepielów, wlatach 2011-2015. W pierwszej części pracy przedstawiona została geneza samorząduterytorialnego, a także pojęcia związane z tematyką samorządu terytorialnego. W kolejnymrozdziale opisane zostały niezbędne informacje dotyczące istoty i roli budżetu gminy, jakrównież całość procedury budżetowej przeprowadzanej na szczeblu lokalnym. Ponadtokorzystając z literatury przedmiotu zostały omówione podstawowe kategorie wydatkówlokalnych. Trzeci rozdział poświęcony został systemom zasilania finansowego gmin orazjego szczegółowej charakterystyce. Rozdział ten zawiera informacje dotyczące dochodówgmin, a także granic zadłużenia gmin w Polsce. W ostatniej części pracy scharakteryzowanogminę Ciepielów, jak również dokonano analizy budżetowej gminy. W oparciu o badaniawłasne przeprowadzona została rzetelna ocena efektywności zarządzania finansami gminyCiepielów. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to examine the effectiveness of financial management in themunicipality of Ciepielów, in 2011-2015. In the first part of the work presented was thegenesis of the local government, as well as concepts related to the topic of localgovernment. The next chapter describes the necessary information on the nature and role ofthe municipal budget, as well as the whole budgetary procedure carried out at the locallevel. In addition, using the literature are discussed basic categories of local expenditure.The third chapter was devoted to the power of the financial systems of municipalities and itsspecific characteristics. This section contains information about the income ofmunicipalities, as well as the limits of the debt of municipalities in Poland. In the last part ofthe work was characterized Ciepielów community, as well as an analysis of the budget ofthe municipality. Based on own research was carried out thorough evaluation of theeffectiveness of financial management of municipalities Ciepielów pl
dc.subject.pl BUDŻET DOCHODY FINANSE SAMORZĄD TERYTORIALNY ZARZĄDZANIE pl
dc.subject.en BUDGET REVENUE FINANCE LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104719-177784 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)