Jagiellonian University Repository

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kardiomiopatią rozstrzeniową - udział pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu

pcg.skipToMenu

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kardiomiopatią rozstrzeniową - udział pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Gruca, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:22:30Z
dc.date.available 2020-07-26T21:22:30Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211084
dc.language pol pl
dc.title Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z kardiomiopatią rozstrzeniową - udział pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu pl
dc.title.alternative Model care of patient with dilated cardiomyopathy - nurse participation in diagnosis and treatment. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Kardiomiopatia rozstrzeniowa to choroba mięśnia sercowego, polegająca na powiększeniu (rozstrzeni) lewej lub/i prawej komory serca, wraz z jego dysfunkcją skurczową. Dotyczy głównie mężczyzn w wieku ok. 45-50 lat. Głównymi objawami choroby są zastoinowa niewydolność serca oraz arytmie. W przypadku nieodpowiedniego stosowania się do zaleceń farmakologicznych rokowanie w kardmiopatii rozstrzeniowej jest groźne i uzależnione od stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego.W rozdziale pierwszym opisane zostały kliniczne podstawy kardiomiopatii rozstrzeniowej. W drugim rozdziale przybliżone zostały problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta z wyżej wymienionym schorzeniem, a także propozycje interwencji pielęgniarskich w planowaniu opieki nad pacjentem. Celem pracy było przedstawienie modelu opieki nad pacjentem z kardiomiopatią rozstrzeniową.Materiał i metody: Zaprezentowanie tematu oraz przygotowanie modelu opieki nad pacjentem na podstawie analizy literatury. Wykorzystano narzędzia w postaci tekstów naukowych oraz artykułów. Wnioski: Przedstawiony w niniejszej pracy model opieki dostarczy wiedzy w zakresie udziału pielęgniarki w diagnostyce i leczeniu chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową. Na podstawie analizy piśmiennictwa sformułowano najważniejsze diagnozy pielęgniarskie dotyczące kardiomiopatii rozstrzeniowej, tj. wynikające z objawów przewlekłej niewydolności serca oraz zaburzeń rytmu serca. pl
dc.abstract.en Introduction: Dilated cardiomyopathy is a condition in which the left and/or right ventricle becomes enlarged and systolic disfunction occurs. It concerns mostly the men aged 45-50 years old. The most common symptoms are the congestive heart failure and arythmia. In case of not following the pharmacological treatment recommendations, the prognosis in dilated cardiomyopathy are unfavorable and depend on the damage of a heart muscle. In the first chapter, the clinical basis of dilated cardiomyopathy were described. In the second chapter the nuring problems of the patients with this disease were shown and the nursing interventions in planning the care for a patient were proposed. The aim of this thesis was presentation the model of care over patient with dilated cardiomyopathy. Material and methods: Preparation and presentation the model of care, based on the analysis of the literature. Used tools in the form of scientific texts and articles. Conclusions: In this thesis was presented the model of care, which have to improve the knowledge of the nurse participation in diagnosis and treatment patients with the dilated cardiomyopathy. In the base of analysis the literature, there were couched the most important nuring problems of the patients with dilated cardiomyopathy, related with chronic failure heart and arythmia. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: kardiomiopatia rozstrzeniowa; zastoinowa niewydolność serca; arytmia; model opieki. pl
dc.subject.en Key words: dilated cardiomyopathy; congestive heart failure; arythmia; care model. pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104678-178594 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)