Jagiellonian University Repository

Tajemnica bankowa

pcg.skipToMenu

Tajemnica bankowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Tulej, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:21:59Z
dc.date.available 2020-07-26T21:21:59Z
dc.date.submitted 2018-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211076
dc.language pol pl
dc.title Tajemnica bankowa pl
dc.title.alternative Bank secrecy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano historię tajemnicy bankowej w latach 1918-1997, z podziałem na dwa okresy: II RP oraz okres powojenny. Drugi rozdział został poświęcony tajemnicy bankowej w obowiązującym stanie prawnym, gdzie uwzględniono wprowadzenie do instytucji z zaznaczeniem jej zakresu przedmiotowego, podmiotowego oraz czasowego. Kolejne podrozdziały przedstawiają pojęcie beneficjenta tajemnicy wraz udostępnianiem informacji poufnych poszczególnym podmiotom. Rozdział trzeci nakreśla dostęp wybranych instytucji do informacji chronionych instytucją tajemnicy bankowej w poszczególnych rodzajach spraw: karnych i karnoskarbowych, cywilnych i rodzinnych oraz w sprawach podatkowych. W rozdziale czwartym nakreślona została odpowiedzialność banku i jego pracowników w sprawie naruszenia tajemnicy bankowej, jej konsekwencje karne, cywilne, a także odpowiedzialność pracowników banku jako następstwo naruszenia tajemnicy. Rozdział piąty wprowadza analizę instytucji tajemnicy bankowej w regulacjach prawnych wybranych państw europejskich: Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Ostatnim rozdziałem jest rozdział szósty, który dotyczy przyszłości tajemnicy bankowej. pl
dc.abstract.en The master thesis consists of six chapters. The first chapter depicts the history of banking secrecy in the years 1918-1997, divided into two periods: the Second Republic and the post-war period. The second chapter is devoted to banking secrecy in the legal situation, which introduces the concept and focuses on its scope, subjective and time. The following sections describe the concept of beneficiary of the bank secrecy and a matter of sharing confidential information between different entities. The third chapter presents the access of various institutions to the information protected by bank secrecy in specific type of cases: criminal and tax offences, civil and family matters and in matters of taxation. The fourth chapter outlines the responsibility of the bank and its employees on the breach of bank secrecy, the consequences of criminal, civil and also the responsibility of employees of the bank as a result of law infringement. In the fifth chapter there is an analysis of bank secrecy legislation in some selected European countries: Switzerland and the United Kingdom. The sixth chapter presents the future of banking secrecy. pl
dc.subject.pl tajemnica bankowa, czynności bankowe, informacje konfidencjonalne, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy, zakres czasowy, beneficjent tajemnicy, udostępnianie informacji, odpowiedzialność, podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy, osoby zatrudnione w banku, tajemnica bankowa w państwach Unii Europejskiej, przyszłość tajemnicy bankowej pl
dc.subject.en bank secrecy, banking transactions, confidential information, scope, subjective, time range, the beneficiary of bank secrecy, information sharing, liability, entities obliged to secrecy, employees of the bank, bank secrecy in European Union countries, the future of bank secrecy pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104670-128282 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)