Jagiellonian University Repository

Pozycja prawna oskarżonego w postępowaniu karnym

pcg.skipToMenu

Pozycja prawna oskarżonego w postępowaniu karnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.author Sikora, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:20:42Z
dc.date.available 2020-07-26T21:20:42Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211056
dc.language pol pl
dc.title Pozycja prawna oskarżonego w postępowaniu karnym pl
dc.title.alternative Legal status of the accused in criminal proceedings pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska pt.: „Pozycja prawna oskarżonego w postępowaniu karnym” została napisana w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ pod kierunkiem dr hab. Dobrosławy Szumiło-Kulczyckiej.Celem pracy magisterskiej jest ukazanie statusu oskarżonego w polskim postępowaniu karnym. Na status biernej stronie procesu składają się liczne uprawnienia, w jakie wyposażył osobę postawioną w stan oskarżenia ustawodawca oraz nałożony jest szereg rozmaitych obowiązków. Praca została podzielona na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy ma znaczenie fundamentalne, gdyż traktuje o definicji oskarżonego. Autorka wskazuje na złożoność definicji pojawiającą się w nauce prawa karnego procesowego oraz na definicje legalne zawarte w samym tekście ustawy- Kodeks Postępowania Karnego. Rozdział drugi natomiast dotyczy zagadnień bardziej teoretyczno-prawnych, które pozostają jednak w bezpośrednim związku z głównym trzonem pracy magisterskiej. Nie można bowiem przeprowadzić właściwej analizy statusu podmiotowego oskarżonego bez wyjaśnienia, czym w nauce i teorii prawa jest obowiązek, a czym uprawnienie. W rozdziale trzecim autorka skupiła się na zaprezentowaniu źródeł praw i obowiązków oskarżonego. Odniosła się zarówno do źródeł w aktach normatywnych, tak w prawie krajowym, jak i międzynarodowym, ale również do źródeł wynikających z zasad procesowych, a przede wszystkim do zasady prawa do obrony oraz zasady praworządności. Rozdziały czwarty i piąty to szczegółowa charakterystyka uprawnień i obowiązków oskarżonego wynikających wprost z kodeksu postępowania karnego. Charakterystyka ta jest złożona, gdyż rozmaity jest krąg praw i obowiązków oskarżonego. Za podstawę analizy statusu prawnego biernego uczestnika postępowania, w toku całego wywodu, autorka przyjęła jego prawo do obrony, jako prawo o znaczeniu fundamentalnym z perspektywy całego postępowania karnego. Rozdział ostatni stanowi podsumowanie rozważań oraz własne wnioski i postulaty autorki w zakresie omawianej problematyki. Trzeba oczywiście zaznaczyć, iż analiza statusu prawnego oskarżonego w procesie karnym stanowiła zadanie o tyle trudne, iż odbywało się na pograniczu dwóch stanów prawnych. Autorka charakteryzowała bowiem zarówno ustawę obowiązującą od 1 lipca 2015r., która odeszła od nadmiernie opiekuńczej roli organów wobec osoby oskarżonej oraz ustawę, która weszła w życie 15 kwietnia 2016r., a która większość poprzednich zmian cofnęła. pl
dc.abstract.en The aim of present dissertation was to show the status of the accused in the Polish criminal proceedings. The legal status of accused consists of a number of different rights and obligations.The thesis was divided into six chapters. The first chapter was fundamental, because it dealt with the definition of the accused, who was the thesis main subject. Author wanted to point out to the complexity of definitions appearing in the Code of Criminal Procedure and difficulties in understanding the relation between them. The second one was more theoretical. Without doubt, it would be impossible to carry out a proper analysis of legal status of the accused without explaining what the theory of law named an obligation or a privilege. In the third chapter the author focused on presenting sources of the rights and obligations, which origins are based in Polish law and international acts, but also in the the main principles of criminal proceedings. Chapters fourth and fifth were detailed legal descriptions of the rights and obligations which are directly mentioned in the Code of Criminal Procedure. The main ground of the analysis of legal status of passive participant in the criminal proceedings was the right of defence. The last chapter summarised the abovementioned considerations, the author presented own conclusions and sugesstions on discussed issues. It should be noted that the analysis of legal status of the accused in criminal procceeding was a difficult task forasmuch as it has been taken during the changes in the Code of Crimianl Procedure. The author characterised two amendments. First one, which came into force on the 1st of July 2015 and the second one which was applied on the 15th of April 2016, but also which countermanded the first of aforementioned amendments. pl
dc.subject.pl postępowanie karne, oskarżony, prawa i obowiązki, nowelizacja, pozycja prawna, Kodeks Postępowania Karnego pl
dc.subject.en criminal proceedings, accused, rights and obligations, amendment, legal status, Code of Criminal Procedure pl
dc.contributor.reviewer Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.reviewer Czarnecki, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104650-145694 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)