Jagiellonian University Repository

Das Peter Hille-Buch von Else Lasker-Schüler - ein literarisches Denkmal der Freundschaft

pcg.skipToMenu

Das Peter Hille-Buch von Else Lasker-Schüler - ein literarisches Denkmal der Freundschaft

Show full item record

dc.contributor.advisor Kluba, Anna [SAP11009087] pl
dc.contributor.author Steczko, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:20:12Z
dc.date.available 2020-07-26T21:20:12Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211048
dc.language ger pl
dc.subject.other Denkmal, Freunde, Freundschaft, Tod, Trennung, Verehrung pl
dc.title Das Peter Hille-Buch von Else Lasker-Schüler - ein literarisches Denkmal der Freundschaft pl
dc.title.alternative Książka Peter Hille-Buch Else Lasker-Schueler jako literacki pomnik przyjaźni pl
dc.title.alternative The Peter Hille-book by Else Lasker-Schueler as a literary monument of friendship pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej jest książka „Das Peter Hille-Buch” napisana przez Else Lasker-Schüler pełniąca funkcję literackiego pomniku przyjaźni. Głównym celem badań jest udowodnienie, iż ukazana więź między literackimi postaciami Tino oraz Petrusem stanowi wzór prawdziwej przyjaźni, która wszystko przezwycięża i jest nieśmiertelna. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Analizie zostają poddane cechy charakteru wpływające na fakt, że Tino i Petrus postrzegani są jako prawdziwi przyjaciele. Kolejnym aspektem jest zilustrowanie przyjaźni między Tino a Petrusem na zasadzie uczeń-mistrz. Poruszana jest również kwestia utraty przyjaciela. W ostatniej części sportretowana zostaje postać Petrusa wystylizowanego na proroka. Całość pracy zamyka rozdział dotyczący wniosków badawczych. pl
dc.abstract.en The object of my work is “The Peter Hille-book” by Else Lasker-Schüler, that can act as a literary monument of friendship. I want to show with this work that the close relationship between the literary figures Tino and Peter is a model for true friendship that survives everything and is immortal. My work is divided into four chapters. The first chapter shows which characteristics have an impact that Tino and Peter can be regarded as the true friends. In the second chapter is to be proved that the friendship of Tino and Peter based on the principle of a master-pupil relationship. The third chapter is dedicated to the separation of Peter of Tino. In the fourth chapter Peter is shown to the Prophet, who has similarities with the figure of Nietzsche's Zarathustra and with the Christian Jesus figure. All the work closes the chapter about the research results. pl
dc.abstract.other Der Gegenstand meiner Arbeit ist „Das Peter Hille-Buch" von Else Lasker-Schüler, das als ein literarisches Denkmal der Freundschaft fungieren kann. Ich möchte mit dieser Arbeit zeigen, dass die enge Beziehung zwischen den literarischen Gestalten Tino und Petrus ein Vorbild für wahre Freundschaft ist, die alles übersteht und unsterblich ist. Meine Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel stellt dar, welche Charaktereigenschaften einen Einfluss darauf haben, dass Tino und Petrus als die echten Freunde angesehen werden können. Im zweiten Kapitel soll belegt werden, dass die Freundschaft von Tino und Petrus auf dem Prinzip eines Meister-Schüler-Verhältnisses beruht. Das dritte Kapitel wird der Trennung Petrus‘ von Tino gewidmet. Im vierten Kapitel wird Petrus’ Stilisierung zum Propheten dargestellt, der Ähnlichkeiten mit der Figur von Nietzsches Zarathustra und mit der christlichen Jesusfigur aufweist. Die ganze Arbeit schließt das Kapitel über die Forschungsergebnisse. pl
dc.subject.pl pomnik, przyjaciele, przyjaźń, śmierć, rozstanie, uwielbienie pl
dc.subject.en monument, friends, friendship, death, seperation, admiration pl
dc.contributor.reviewer Sowa, Agnieszka [SAP14002411] pl
dc.contributor.reviewer Kluba, Anna [SAP11009087] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104642-177133 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)