Jagiellonian University Repository

Wpływ kwasu gamma-linolenowego na ekspresję białek prozapalnych w komórkach RAW 264.7

pcg.skipToMenu

Wpływ kwasu gamma-linolenowego na ekspresję białek prozapalnych w komórkach RAW 264.7

Show full item record

dc.contributor.advisor Gdula-Argasińska, Joanna [SAP20002399] pl
dc.contributor.author Sroczyńska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:17:28Z
dc.date.available 2020-07-26T21:17:28Z
dc.date.submitted 2017-03-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211005
dc.language pol pl
dc.title Wpływ kwasu gamma-linolenowego na ekspresję białek prozapalnych w komórkach RAW 264.7 pl
dc.title.alternative The effect of γ-linolenic acid on the expression of pro-inflammatory proteins in RAW 264.7 cells. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Kwas γ – linolenowy (GLA) należy do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. GLA znalazł zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu licznym chorobom występującym w naszej populacji. Jest to związane między innymi z wytwarzaniem przeciwzapalnych eikozanoidów. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu kwasu γ-linolenowego na ekspresję białek prozapalnych COX2, cPGES oraz receptora FP, a także na profil kwasów tłuszczowych w mysich makrofagach RAW 264.7, aktywowanych lipopolisacharydem.Wykazano znaczące zmiany w profilu kwasów tłuszczowych po suplementacji komórek z GLA i aktywacji LPS. Inkubacja komórek przez 48 h z 10 μmolami GLA , skutkowała najwyższym poziomem tego kwasu. Wykazano również, w powyższych komórkach, obecność kwasu dihomo-ϒ-linolenowego (DGLA), którego zawartość wzrastała po aktywacji komórek LPS. Świadczy to prawdopodobnie o konwersji kwasu GLA do DGLA i zwiększonej aktywności elongaz podczas stanu zapalnego. Pod wpływem LPS zwiększała się ilość kwasów tłuszczowych nasyconych w błonach komórkowych mysich makrofagów. Być może jest to związane z zużywaniem kwasów tłuszczowych nienasyconych podczas procesu zapalnego. W komórkach RAW 264.7 po inkubacji z różnymi stężeniami GLA i aktywacji LPS zaobserwowano znaczącą represję COX-2, cPGES oraz receptora FP dla prostaglandyny F2α. Pozwala to przypuszczać, że kwas ϒ-linolenowy działa immunomodulująco oraz antyzapalnie w makrofagach.Niezbędne są dalsze prace badawcze dotyczące działania kwasu ϒ-linolenowego w modelach in vitro oraz in vivo. pl
dc.abstract.en γ - linolenic (GLA) is a polyunsaturated fatty acids. GLA has been used in the treatment and prevention of numerous diseases in our population. GLA is a substrate related to, among others to synthesis of anti-inflammatory eicosanoids. The aim of this study was to determine the effect of γ-linolenic acid on the expression of pro-inflammatory proteins COX2 cPGES and FP receptor, and also on the fatty acids profile in murine RAW 264.7 macrophages, activated with lipopolysaccharide. A significant change in the profile of fatty acids was observed after supplementation of cells with GLA and after activation with LPS. Incubation of the cells for 48 h with 10 μmol of GLA resulted in the highest level of this acid in the membranes. It was also demonstrated in these cells, the presence of dihommo-Υ-linolenic acid (DGLA), the contents of which increased after activation of the cells with LPS. It provides probably for the enzymatic conversion of GLA to DGLA by elongases increased activity during inflammation. LPS activation resulted in an increase the amount of saturated fatty acids in cell membranes of murine macrophages. It is associated with the decreasing amount of unsaturated fatty acids during the inflammatory process. In RAW 264.7 cells after incubation with different concentrations of GLA and after activation with LPS significant repression of COX-2 and cPGES as well as receptor for prostaglandin F2 (FP) was observed. This allows to assume that ϒ-linolenic acid acts immunomodulatory and anti-inflammatory in the macrophages. Further studies regarding the biological action of GLA in the in vitro and in vivo models are necessary. pl
dc.subject.pl komórki RAW 264.7, zapalenie, białka prozapalne COX2, cPGES, makrofagi, kwasy tłuszczowe, działanie przeciwzapalne, kwas gamma-linolenowy, receptory FP pl
dc.subject.en RAW 264.7 cells, inflammation, pro-inflammatory proteins COX2, cPGES, macrophages, fatty acides, anti-inflammatory activity, γ - linolenic acid, FP receptor pl
dc.contributor.reviewer Gdula-Argasińska, Joanna [SAP20002399] pl
dc.contributor.reviewer Librowski, Tadeusz [SAP20001628] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104594-135254 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)