Jagiellonian University Repository

Środowisko życia australopiteków

pcg.skipToMenu

Środowisko życia australopiteków

Show full item record

dc.contributor.advisor Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.author Prugar, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:15:28Z
dc.date.available 2020-07-26T21:15:28Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210974
dc.language pol pl
dc.title Środowisko życia australopiteków pl
dc.title.alternative Australopithecus' environment pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zmiany geomorfologiczne miały znaczący wpływ na ewolucję hominidów. W tej pracy został opisany klimat i jego zmiany, aktywność tektoniczna i jej rezultaty, dostępność wody oraz, pośrednio roślin w regionie Afryki, gdzie znaleziono szczątki rodzaju Australopithecus. Długość życia tego gatunku to 4 miliony lat podczas Pliocenu i wczesnego Plejstocenu. Na wspomnianym terenie, aktywność tektoniczna stworzyła wiele możliwości dla stworzenia dogodnych siedlisk dla hominidów, obfitych w odpowiednie kryjówki (pozwalające na ucieczkę przed drapieżnikami). Było to możliwe dla zręcznych ssaków, które potrafiły wspinać się na klify i eksplorować wąwozy. Odpowiednia temperatura w regionie afrykańskim była dobrym czynnikiem dla wegetacji roślin i stwarzała warunki do życia dla hominidów. Głównymi siedliskami dla Australopithecus były sawanny, tereny zalesione oraz łąki. Szczątki tego rodzaju sugerują dietę bogatą w trawy i turzyce. Na terenach z aktywną tektoniką osady deponowane są na terenach położonych niżej, co tworzy mokradła i jeziora. pl
dc.abstract.en Geomorphological changes had substantial influence on hominid evolution. This thesis is focused on climate and its variations, tectonic activity’s result, water availability and plant supplies vicariously in the region of Africa where Australopithecus fossils were found. The lifespan of this genus is 4 million year during the Pliocene and early Pleistocene. In the mentioned area, tectonic activity created many opportunities for hominid habitats abound in relevant hideaways (from predators) for dexterous mammals that were able to explore cliffs an gorges. The relevant temperature in this region was the good factor for plant vegetation and created conditions for the hominid’s existence. The main habitats of Australopithecus was savannah, woodlands and grasslands. The fossils of Australopithecus found in Africa suggest that the diet of this genus was rich in sedges and grasses. In the terrains tectonically active sediments are deposited on lower parts of the terrain and, therefore, create wetlands, lakes. pl
dc.subject.pl australopithecus, środowisko życia, plejstocen, pliocen, klimat pl
dc.subject.en australopithecus, environment, pleistocene, pliocene, climate pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.reviewer Głąb, Henryk [SAP11008133] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104561-145520 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)