Jagiellonian University Repository

Działalność i znaczenie polskich think tanków na przykładzie rodzimych organizacji wspierających polską politykę zagraniczną

pcg.skipToMenu

Działalność i znaczenie polskich think tanków na przykładzie rodzimych organizacji wspierających polską politykę zagraniczną

Show full item record

dc.contributor.advisor Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.author Pieczonka, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:12:02Z
dc.date.available 2020-07-26T21:12:02Z
dc.date.submitted 2016-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210920
dc.language pol pl
dc.title Działalność i znaczenie polskich think tanków na przykładzie rodzimych organizacji wspierających polską politykę zagraniczną pl
dc.title.alternative Polish think tanks: activity and significance of indigenious organisations in support of Polish foreign policy. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca porusza rozległe zagadnienia związane z rozwojem i działalnością polskiej sceny think tanków oraz praktycznego wykorzystania ich unikatowej konstrukcji jako wsparcia dla programowania polityk państwa, w szczególności polityki zagranicznej. Think tanki - inaczej grupy eksperckie, wymykają się jednoznacznej próbie zdefiniowania. Jest to spowodowane ich skomplikowanym położeniem w sferze publicznej aktywności. Najpełniej zdefiniowane i sklasyfikowane są oczywiście organizacje amerykańskie. Próba podobnego zbadania i przedstawienia rodzimej sceny think tank nie jest jeszcze zakończona. Praca niniejsza czerpiąc inspirację z polskiej literatury przedmiotu, próbuje przeanalizować początki powstawania tych wyjątkowych organizacji w Polsce. Poruszone zostały również zagadnienia związane ze zmierzeniem wpływów danych organizacji na programowanie polskiej polityki.W pracy zawarto podstawową charakterystykę funkcjonowania polskich organizacji typu think tank zarówno pod względem obszarów ich aktywności jak również formy prawnej. Dodatkowo zamieszczone, krótkie analizy najważniejszych polskich think tanków działających w sferze polityki zagranicznej, stanowią zobrazowanie rodzimych organizacji. Ważnym aspektem z punktu widzenia tematyki jest również umiejscowienie polskich think tanków w globalnej sieci tych organizacji. Przytaczając badania wybitnej grupy specjalistów ukazano polski wkład instytucji eksperckich oraz ich pozycję w światowym rankingu. Dodatkowo w pracy zawarto wiele informacji porównujących potencjały organizacji na świecie oraz różne sposoby ich klasyfikowania. Na koniec warto wspomnieć, że praca porusza również ważne zagadnienia dotyczące przyszłych działań think tanków w Polsce oraz możliwości implementacji ich rozwiązań. W pracy zaproponowano przyglądniecie się wpływom think tanków na programowanie polityk państwowych wyrażanych poprzez działania w obrębie dyplomacji publicznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz jako cześć składowa potencjału miękkiej siły państwa.Niniejsza praca nie porusza wszystkich aspektów związanych z zagadnieniami think tanków jednak może stanowić ważny głos w dyskusji o potrzebie większego wykorzystania ich działalności dla celów państwowych. Produkty wytwarzane niejako przez gremia eksperckie stanowią poważny i wartościowy wkład w funkcjonowanie państwa na wielu płaszczyznach. pl
dc.abstract.en This paper touch on extensive issues related to the development and operation of Polish stage of think tanks and the practical use of their unique design as support for programming State policies, especially foreign policy.Think tanks or expert groups to elude a clear attempt to define. This is due to the complicated position in public activity. Most fully defined and classified are of course American organizations.A similar attempt to explore and present the native scene think tank is not yet complete. This paper drawing inspiration from Polish literature, try to analyze the origins of the formation of these exceptional organizations in Poland. Also discussed were issues related to measuring the influence of organizations in programming of Polish state politics.This paper contains the basic characteristics of functioning of the Polish think tank organizations in terms of their areas of activity as well as the legal form. Additionally included short analysis of major Polish think tanks operating in the area of ​​foreign policy are a display of native organizations.An important aspect from the point of view of the subject is also the location of the Polish think tanks in the global network of these organizations. Mentioned research of distinguished group of experts shown the contribution of Polish expert's institutions and their position in the world ranking. In addition, the work contains a lot of information comparing the potentials of the organization of the world and different ways of classifying them.It is worth mentioning that the work also raises important issues concerning the future activities of think tanks in Poland and the possibility of implementing their solutions. The paper proposes analyzes the influence of think tanks on the programming policies of state expressed through actions within public diplomacy, civil society as well as the building blocks of potential soft-power State.This paper does not address all aspects of the issues think tank, however may be an important voice in the discussion about the need for greater use of their activities for the purposes of the State. „Products” manufactured by the expert committees represent an important and valuable contribution to the functioning of the State on many levels. pl
dc.subject.pl think tank, organizacje eksperckie, soft power, społeczeństwo obywatelskie, dyplomacja, dyplomacja publiczna, instytucje typu think tank. pl
dc.subject.en think tank, soft power, civil society, diplomacy, public diplomacy. pl
dc.contributor.reviewer Rzegocki, Arkady [SAP11016328] pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104504-97582 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)