Jagiellonian University Repository

Innowacje społeczne jako narzędzie budowania zaufania wśród darczyńców organizacji pozarządowych

pcg.skipToMenu

Innowacje społeczne jako narzędzie budowania zaufania wśród darczyńców organizacji pozarządowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.author Bielec, Patryk pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:11:12Z
dc.date.available 2020-07-26T21:11:12Z
dc.date.submitted 2016-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210907
dc.language pol pl
dc.title Innowacje społeczne jako narzędzie budowania zaufania wśród darczyńców organizacji pozarządowych pl
dc.title.alternative Social innovation as a tool of building the trust among donors NGOs. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca koncentruje się na zagadnieniu innowacji społecznych jako narzędzia budowania zaufania. Głównym celem organizacji pozarządowych jest z zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. min. dzięki niezależności, niekonwencjonalności działania, dobrym rozeznaniu potrzeb społecznych, niższych kosztach działania, a także możliwości korzystania z różnych źródeł finansowania. Organizacje te zyskują miano najważniejszych innowatorów społecznych dzięki zapałowi ludzi tam działających i ich chęci dawania części siebie innym i zmieniania świata. To oni są elementem sprawczym innowacji, które odgrywają coraz większą rolę w organizacjach trzeciego sektora. Teoria przytoczona w pierwszym rozdziale ukazała specyfikę innowacji i procesu innowacyjnego, podkreślając tym samym znaczenie innowacji społecznych w trzecim sektorze. W rozdziale drugim zostały opisane główne czynniki budujące zaufanie do NGO. W rozdziale trzecim skupiono się na analizie dostępnych źródeł finansowania z których mogą skorzystać organizacje III sektora. W rozdziale czwarty przedstawiono wyniki badań wraz z ich analizą i interpretacją. Ważną częścią trzeciego rozdziału jest próba zdefiniowana innowacji społecznych w trzecim sektorze, oraz stworzenie procesu powstawania innowacji społecznych, wypracowanego po przestudiowaniu literatury oraz analizie badań. pl
dc.abstract.en This study focuses on an issue of social innovation as a tool of building the trust. The main intention of non-governmental organisations is to cater for populace, inter alia, through independence, unconventionality of action, right discernment of social necessities, lower expenses for action and also opportunity to take advantage of miscellaneous sources of financing. Those organisations gain the title of the most important social innovators by dint of enthusiasm of people working there and the willingness to giving part of himself to the others and changing the world. Those people are causative element of innovations that play an increasingly important role in the third sector organisations. The theory cited in the first chapter presented a specifity of innovations and innovative process, highlighting the importance of social innovations of the third sector. In the second chapter were described the main factors inspiring trust in NGO. The third chapter focuses on the analysis of available sources of funding that may be used by the third sector organisations. In the fourth chapter are shown research results together with their analysis and interpretation. An important part of the third chapter is an attempt to define social innovation in the third sector, and the creation of the innovation process of social innovation, evolved after studying the literature and conducting research. pl
dc.subject.pl ZAUFANIE - INNOWACJE SPOŁECZNE – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA pl
dc.subject.en TRUST – SOCIAL INNOVATIONS – NON-GOVERMMENT ORGANISATIONS – SOURCES OF FINANCING pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104490-159627 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)