Jagiellonian University Repository

Zarządzanie jakością projektów kulturalnych realizowanych w ramach publicznych programów

pcg.skipToMenu

Zarządzanie jakością projektów kulturalnych realizowanych w ramach publicznych programów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Przybyła, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:10:22Z
dc.date.available 2020-07-26T21:10:22Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210894
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie jakością projektów kulturalnych realizowanych w ramach publicznych programów pl
dc.title.alternative Quality Management in Cultural Projects within the Area of Public Programmes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jakość w realizacji projektów z zakresu kultury jest aspektem, który nie może zostać pominięty. Zwłaszcza jeśli realizowane przedsięwzięcia są częścią publicznych programów. Wówczas wymagają one staranności działań, a ich nadrzędnym celem jest odpowiadanie na potrzeby społeczeństwa. Najprostszym sposobem na utrzymanie wysokiego poziomu jakości w pracy projektowej jest dostosowanie się do najważniejszych zasad zarządzania jakością, którymi są: siła przywództwa naczelnego kierownictwa, zaangażowanie pracowników oraz ciągłe doskonalenie. Reguły te akcentują społeczny aspekt zarządzania, który ma kluczowy charakter zarówno w obszarze jakości, jak i projektów. Ponadto do czynników warunkujących powodzenie przedsięwzięć można zaliczyć: wdrażanie metodyk projektowych, stosowanie koncepcji systemów zarządzania jakością, a także wykorzystywanie w projektach norm powiązanych z kulturą organizacyjną. W celu potwierdzenia słuszności przedstawionych założeń przeprowadzone zostały badania empiryczne w dwóch instytucjach kultury: w Teatrze Groteska i Operze Krakowskiej, które realizowały projekty w programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”. pl
dc.abstract.en Quality in projects in the field of culture is the aspect, which cannot be omitted. Especially if projects are the part of public programmes. Then they require the care of actions, and their overarching objective is meeting the needs of the society. The simplest way of keeping the high level of quality in projects is conform to the most important quality management principles, which are: the power of leadership, the involvement of employees and the continual improvement. These rules emphasize the social aspect of management, which is crucial in both the area of the quality and projects. Besides to the factors conditioning the success of projects can include: implementing methodologies of project management, applying conceptions of quality management systems and using norms connected with organizational culture. In order to verification presented assumptions were conducted the empirical studies in two cultural institutions: Teatr Groteska and Opera Krakowska, which carried out projects in programme “Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage”. pl
dc.subject.pl PROJEKTY KULTURALNE – PUBLICZNE PROGRAMY – SPOŁECZNY ASPEKT ZARZĄDZANIA – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ – ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ pl
dc.subject.en CULTURAL PROJECTS – PUBLIC PROGRAMMES – QUALITY MANAGEMENT – QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES – SOCIAL ASPECT OF MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104476-145445 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)