Jagiellonian University Repository

Zarządzanie instrumentami wspierania rozwoju firm sektora MSP na przykładzie województwa śląskiego

pcg.skipToMenu

Zarządzanie instrumentami wspierania rozwoju firm sektora MSP na przykładzie województwa śląskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.contributor.author Narczyk, Iga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:08:33Z
dc.date.available 2020-07-26T21:08:33Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210871
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie instrumentami wspierania rozwoju firm sektora MSP na przykładzie województwa śląskiego pl
dc.title.alternative Managing support instruments for development of SMEs on the example of Silesian Voivodeship pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca traktuje o zarządzaniu instrumentami wspierania rozwoju firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. Pierwszy z nich przedstawia obecny stan i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W drugim zamieszczono informacje dotyczące poziomów, instrumentów oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości. Dwa kolejne rozdziały mają charakter praktyczny. Pierwszy z nich stanowi zbiór informacji dotyczących instytucji świadczących wsparcie dla małych i średnich firm na terenie województwa śląskiego. W rozdziale zaprezentowano praktyczne przykłady funkcjonowania omawianych instytucji. Ostatni rozdział stanowi ocenę funkcjonowania instytucji wsparcia. Oceny dokonano na postawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa. Analizie poddano atrakcyjność form pomocy, ich dostępność, kompleksowość oraz koszt. Wymienione zagadnienia zostały opracowane w oparciu o polską i zagraniczną literaturę oraz dokumentację prezentowanych ośrodków wsparcia. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis it to discus managing support instruments for development of small and medium-sized enterprises. Two first chapters are theoretical. The first one presents the state and development of small and medium-sized enterprises in Poland. The second chapter involves information regarding levels, instruments and institutions responsible for the development of enterprise. The two following chapters are practical. They start with a collection of information about institutions that offer support for SMEs in Silesian Voivodeship, followed by practical examples of the institutions in question. The last chapter present n assessment of these institutions. The assessment was made on the basis of a survey conducted among enterprisers from Silesian Voivodeship. The factors taken into consideration for this assessment are: the attractiveness of forms of assistance, their availability, complexity and cost. The discussed issues were analyzed on the basis of Polish and foreign literature as well as the documentation of the institutions. pl
dc.subject.pl sektor MSP, województwo śląskie, wsparcie, zarządzanie pl
dc.subject.en management, Silesian Voivodeship, SMEs, support pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104451-147399 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)