Jagiellonian University Repository

Model opieki pielęgniarskiej pacjenta z retinopatią cukrzycową

pcg.skipToMenu

Model opieki pielęgniarskiej pacjenta z retinopatią cukrzycową

Show full item record

dc.contributor.advisor Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.author Słowińska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:07:02Z
dc.date.available 2020-07-26T21:07:02Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210847
dc.language pol pl
dc.title Model opieki pielęgniarskiej pacjenta z retinopatią cukrzycową pl
dc.title.alternative Model of nursing care of the patient with diabetic retinopathy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Cukrzyca należy do grupy chorób przewlekłych i jest obecnie uznawana za chorobę cywilizacyjną. Cechuje się podwyższonym poziomem glukozy we krwi, wynikającym z zaburzonego wydzielania i/lub działania insuliny, a prowadzącym do uszkodzenia i zaburzenia funkcjonowania licznych narządów w organizmie człowieka, w tym m.in. nerek, narządu wzroku, serca, naczyń krwionośnych. Osoby chorujące na cukrzycę borykają się z licznymi problemami, z których największy stanowią powikłania cukrzycy. Jednym z powikłań jest retinopatia cukrzycowa, która w konsekwencji prowadzi do zaburzeń funkcji oka i stanowi czynnik utraty zdolności widzenia. Następstwa cukrzycy mają ogromny wpływ na funkcjonowanie oraz obniżenie jakości życia osób chorych. Dlatego tak ważną kwestią jest zapobieganie, ale również odpowiednie leczenie cukrzycy i jej powikłań. Natomiast w przypadku osób już chorujących – odpowiednia opieka i wsparcie. Celem pracy było opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłym powikłaniem cukrzycy jakie stanowi retinopatia cukrzycowa. Przedstawienie diagnoz pielęgniarskich, które najczęściej towarzyszą pacjentom w tym schorzeniu, a także ukazanie interwencji pielęgniarskich mających zwiększyć komfort oraz poprawić jakość życia pacjenta. Pierwsza i druga część pracy zawierają zagadnienia, które odnoszą się do klinicznych aspektów cukrzycy oraz retinopatii cukrzycowej. Trzecia część przedstawia model opieki pielęgniarskiej nad chorym z retinopatią cukrzycową opracowany w oparciu o teorię Dorothy Orem. U chorego z retinopatią cukrzycową postawiono 14 diagnoz pielęgniarskich oraz opracowano odpowiedni do nich plan interwencji. Zastosowanie modelu opieki pielęgniarskiej według teorii Dorothy Orem sprzyja podniesieniu jakości świadczonej opieki pielęgniarskiej oraz pozwala zminimalizować ryzyko pogorszenia stanu zdrowia chorego i przygotować chorego z retinopatią cukrzycową do samoopieki. pl
dc.abstract.en Diabetes appertain to the group of chronic diseases now considered as a disease of affluence. Diabetes is characterised by a higher level of blood sugar caused by disrupted ejection or functioning of insulin. This leads to defects and malfunction of many organs, such as kidneys, organ of sight, heart, blood vessels. People suffering from diabetes strive with a great number of problems, in which the most dangerous are diabetes complications. One of them is diabetes retinopathy, which in consequence causes eye malfunction and leads to the blindness. Therefore, diabetes complications have a great impact on patient's quality of life. That is why it is important to not only prevent, but also properly treat diabetes and it's complication, whereas in the case of those with this disease - proper care and support. The purpose of this paper is to present the most common health problems of diabetic retinopathy patients, create the treatment plan and thus use nursing interventions that would help the patient and improve his quality of life. The aim was also to formulate and create a professional model of nursing care. The first and second part of this paper covers the clinical aspects of diabetes and diabetes retinopathy. The third part presents the nursing care model of patients with diabetes retinopathy based on Dorothy Orem's theory. A patient with diabetic retinopathy erected 14 nursing diagnoses and developed appriopriate to their intervention plan. Usage of a nursing model based on Dorothy Orem's theory foster the improvement of nursing care allows to minimise the risk of patient's health deteriorations and to prepare the patient for a self - care. pl
dc.subject.pl cukrzyca, retinopatia cukrzycowa, powikłania, model opieki, teoria Dorothy Orem pl
dc.subject.en diabetes, diabetes retinopathy, complication, nursing model, Dorothy Orem's theory pl
dc.contributor.reviewer Gawor, Anna [SAP20002030] pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104426-184941 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)