Jagiellonian University Repository

Skuteczne zarządzanie projektami europejskimi w organizacjach pozarządowych

pcg.skipToMenu

Skuteczne zarządzanie projektami europejskimi w organizacjach pozarządowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.author Rams, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:06:42Z
dc.date.available 2020-07-26T21:06:42Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210842
dc.language pol pl
dc.title Skuteczne zarządzanie projektami europejskimi w organizacjach pozarządowych pl
dc.title.alternative Effective management of European projects in non - governmental organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy są warunki skutecznego zarządzania projektami europejskimi w organizacjach pozarządowych. Cel pracy to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie zmiany zaistniały w organizacjach pozarządowych, w konsekwencji realizacji projektów europejskich oraz jaki miały wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Przyjęto hipotezę, zgodnie z którą realizacja projektów nie tylko wpływa na osiągnięcie celów projektu, ale również pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie organizacji. Badania zostały przeprowadzone w Stowarzyszeniu Wiosna oraz Fundacji Aktywizacja. W tym celu wykonano szczegółową analizę dokumentów projektowych, a także raportów oraz sprawozdań. Przeprowadzono również rozmowy z pracownikami badanych organizacji. Otrzymane wyniki wskazały, że organizacje w sposób skuteczny realizują projekty, a cały proces zarządzania przebiega bez większych problemów. Co więcej, okazało się, że zarządzanie projektami wpływa na zmiany zachodzące w strukturze, systemach, procesach zarządzania oraz w przebiegu całej działalności organizacji. Zmiany te można zauważyć w strukturze zatrudnienia, w systemach zarządzania projektami i finansami, w systemach informatycznych oraz w modelach współpracy z instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is: conditions for successful European project management in non – governmental organizations. The aim of the study is seeking to answer the question: what changes occurred in the non –governmental organizations, as a consequence of European projects and what impact the functioning of the whole organization. A hypothesis was made, according to which the partnership does not only affect the achievement of the objectives of the project, but also positively affects the functioning of the organization. The study was conducted in the Spring Association and the Foundation for activation. For this purpose, a detailed analysis of project documents as well as reports and statements was made. Employees of the surveyed organizations were interviewed. The results showed that the organizations implement projects effectively, and the entire management process is conducted without major problems. What is more, the analysis showed that the project management affects changes in the structure, systems, management processes and in the course of the entire business organization. These changes can be seen in the employment structure, systems project management and finance, IT systems and models of cooperation with public institutions and enterprises. pl
dc.subject.pl zarządzanie – organizacje pozarządowe – projekty europejskie. pl
dc.subject.en management – non – governmental organizations - European projects. pl
dc.contributor.reviewer Kożuch, Barbara [SAP11018673] pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104421-200742 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)