Jagiellonian University Repository

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zaufania publicznego

pcg.skipToMenu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zaufania publicznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.author Nizio, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:05:18Z
dc.date.available 2020-07-26T21:05:18Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210820
dc.language pol pl
dc.title Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zaufania publicznego pl
dc.title.alternative The Polish Social Insurance Institution as an institution of public trust. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zaufanie stanowi podstawę wszelkich relacji zachodzących w dobrze funkcjonujących społeczeństwach. Dlatego powinno być zauważalne także w relacji państwo – obywatel. Instytucje państwowe winny więc jawić się w ich oczach jako wiarygodne. Organizacje takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którym ludzie powierzają swoje fundusze, od których często otrzymują jedyne środki na zapewnienie bytu muszą być instytucjami zaufania publicznego, czyli zaufania pochodzącego od ogółu społeczeństwa. Niestety od wielu lat ZUS należy do instytucji, do których Polacy deklarują niski poziom zaufania.W niniejszej pracy starano się sprawdzić, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją zaufania publicznego. W tym celu przebadano klientów instytucji i jej pracowników oraz sprawdzono, czy organizacja podejmuje kroki zmierzające do poprawy wizerunku. W pierwszej kolejności ukazano podstawowe kwestie teoretyczne dotyczące zaufania. Następnie został przedstawiony system ubezpieczeń społecznych w Polsce i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uwzględniono przede wszystkim jego historię, zadania oraz działania, jakie instytucja podejmuje. Jako wykazano Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach staje się instytucją zaufania publicznego, choć wciąż można spotkać się z negatywnymi opiniami na jego temat. Klienci doceniają zmiany jakie zaszły w instytucji i jej wyjście naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Niewątpliwie Zakład podejmuje liczne działania, aby zaufanie budować, nie tylko w relacji z otoczeniem zewnętrznym, ale także w samej organizacji. pl
dc.abstract.en The trust is the base of all the relations in a well-functioning societies. Therefore, it should be noticed also in the relations between the country - citizen. Public institutions ought to appear in their eyes as probable. Organizations such as the Polish Social Insurance Institution, which people entrust their funds and who often receive the means for ensuring the existence must be institutions of public trust or confidence coming from the general public. Unfortunately, for many years the Polish Social Insurance Institution belongs to the institutions to which Poles declare a low level of confidence.In this thesis tried to test whether the Polish Social Insurance Institution is an institution of public trust. For this purpose, we examined the customers and the employees, and checked whether the organization to improve the image. At first the basic theoretical issues concerning trust were shown. Then, the social security system in Poland and the Polish Social Insurance Institution were presented. The thesis took into account especially the history, its tasks and activities that the institution undertakes. As demonstrated in recent years the Polish Social Insurance Institution has become an institution of public trust, although, you can still meet with negative opinions about it. Customers appreciate the changes that have taken place in the institution and its meeting the expectations of the Poles. Undoubtedly the Polish Social Insurance Institution carries out numerous activities to build the trust, not only in relation to the external environment, but also within the organization. pl
dc.subject.pl INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO - SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – WIZERUNEK - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - ZAUFANIE pl
dc.subject.en IMAGE - INSTITUTION OF PUBLIC TRUST - SOCIAL SECURITY SYSTEM – POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION – TRUST pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104397-175987 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)