Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z zespołem nerczycowym w oparciu o teorię Dorothy Orem

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z zespołem nerczycowym w oparciu o teorię Dorothy Orem

Show full item record

dc.contributor.advisor Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.author Pigoń, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:04:29Z
dc.date.available 2020-07-26T21:04:29Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210807
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z zespołem nerczycowym w oparciu o teorię Dorothy Orem pl
dc.title.alternative Model of care for patients with nephrotic syndrome based on the theory Dorothy Orem pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zespół nerczycowy to schorzenie nerek charakteryzujące się występowaniem typowych objawów klinicznych. Należą do nich białkomocz, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, lipiduria, obrzęki i przesięki do jam ciała. Choroba ta wiąże się z licznymi powikłaniami. W pracy uwzględnione zostały takie zagadnienia jak problemy zdrowotne pacjenta, patogeneza schorzenia, standardy diagnostyki i leczenia oraz zalecenia dietetyczne. Odniesiono się również do teorii pielęgnowania Dorothy Orem. Tworząc pracę wykorzystano metodę analizy aktualnej literatury naukowej. Celem pracy było stworzenie modelu opieki nad pacjentem z zespołem nerczycowym, opartego na teorii pielęgnowania według D. Orem. Dokonując analizy piśmiennictwa sformułowano szereg diagnoz pielęgniarskich i zaproponowano plan postępowania z chorym cierpiącym na nerczycę, którego głównym zadaniem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie stopnia deficytu samoopieki pacjenta. pl
dc.abstract.en Nephrotic syndrome is a kidney disease characterized by the presence of typical clinical symptoms. It includes proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, lipiduria, edmas and penetrations into body cavities. This disease is associated with many complications. In this Bachelor thesis were taken into account such issues as health problems of the patient, disease pathogenesis, diagnosis and treatment standards, and dietary recommendations. There was also made a reference to nurture the theory of Dorothy Orem. While creating this BA thesis has been used a method for the analysis of the current scientific literature.The aim of the Bachelor Thesis was to create a model of care for patients with nephrotic syndrome, based on the theory of nursing by D. Orem. Through the analysis of the literature a number of nursing diagnoses has been created and was proposed a plan for dealing with patients suffering from nephrosis, which main task is to eliminate or decrease the patient's self-care deficit. pl
dc.subject.pl zespół nerczycowy, model opieki, teoria Dorothy Orem, samopielęgnacja pl
dc.subject.en nephrotic syndrome, model of care, Dorothy Orem theory, self-care pl
dc.contributor.reviewer Ziarko, Ewa [SAP20001902] pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104382-178882 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)