Jagiellonian University Repository

Ocena sposobu żywienia i stylu życia wśród kobiet z otyłością brzuszną

pcg.skipToMenu

Ocena sposobu żywienia i stylu życia wśród kobiet z otyłością brzuszną

Show full item record

dc.contributor.advisor Helbin, Jadwiga [SAP20001854] pl
dc.contributor.author Wolska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:00:21Z
dc.date.available 2020-07-26T21:00:21Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210742
dc.language pol pl
dc.title Ocena sposobu żywienia i stylu życia wśród kobiet z otyłością brzuszną pl
dc.title.alternative Evaluation of eating habits and lifestyle among women with abdominal obesity pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Na przełomie ostatnich kilku dekad odnotowano znaczący wzrost rozpowszechnienia otyłości na całym świecie, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Niewłaściwe nawyki żywieniowe, konsumpcja wysokoenergetycznych posiłków, siedzący tryb życia oraz mała aktywność fizyczna to główne przyczyny gromadzenia się zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej. Szczególnie niebezpieczna dla zdrowia jest otyłość typu brzusznego, gdyż zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, zespołu metabolicznego oraz niektórych nowotworów. Powikłania otyłości wisceralnej mogą prowadzić do przedwczesnej śmierciCel pracy: Celem przeprowadzonego badania była ocena sposobu żywienia i stylu życia wśród kobiet z otyłością brzuszną.Materiał i metody: Badaniem objęto 104 kobiety z otyłością brzuszną, leczone w Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Jako narzędzie badawcze wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Do badań kwalifikowano osoby, u których wartość wskaźnika BMI była większa lub równa 30 kg/m2, a wartość wskaźnika WHR ≥ 0,85. Do analizy danych wykorzystano oprogramowanie Statistica 12 PL.Wyniki: Ponad połowa respondentek ( 51,92%) uznawała swój sposób żywienia za zły.75,00% ankietowanych nie spożywało posiłków regularnie o stałych porach. Prawie połowa osób nie konsumowała grubych kasz i płatków owsianych (47,12%) oraz pieczywa pełnoziarnistego (43,27%). Znikoma część badanych sięgała po owoce (4,81%) oraz warzywa (2,88%) cztery/pięć razy w ciągu dnia. Małe grono respondentek (10,58%) przeznaczało wolny czas na uprawianie sportu. Na codzienną aktywność fizyczną blisko 3/4 (72,12%) osób poświęcało < 30 minut. Aż 84,62% kobiet z otyłością brzuszną cierpiało na inne choroby. Do najczęstszych powikłań otyłości należało nadciśnienie tętnicze (46,15%) i cukrzyca typu 2 (14,42% ).Wnioski:1. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe mają znaczący udział patogenezie otyłości brzusznej i sprzyjają przyrostowi masy ciała. 2. Kobiety z otyłością centralną preferują spędzać czas wolny w sposób bierny i cechują się niskim poziomem aktywności fizycznej.3. Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 są najczęstszymi powikłaniami towarzyszącymi otyłości wisceralnej.4. Osoby, u których stwierdzono otyłość brzuszną pomimo, że oceniają swój sposób żywienia za negatywny, to nie wykazują dostatecznego zainteresowania kalorycznością spożywanych posiłków. Większość z nich próbowała stosować diety odchudzające, ale bezskutecznie. pl
dc.abstract.en Introduction: Over last several decades a significant increase in the prevalence of obesity has been noticed, both in developed and developing countries. Improper eating habits, consumption of high-energy food, a sedentary lifestyle and low physical activity are the main causes of the accumulation of too much fat. Particularly dangerous for health is abdominal obesity, as it increases the risk of arteria hypertension, type 2 diabetes, coronary heart disease, metabolic syndrome, and certain cancers. Complications of visceral obesity ay lead to premature Heath. Aim: The aim of the experiment was evaluation of eating habits and lifestyle among women with abdominal obesity.Materials and methods: A study involved 104 women with abdominal obesity treated in the Institute of Rural Medicine of Witold Chodźki in Lublin. A self-designed questionnaire was used as a research tool. Patients with BMI ≥ 30 kg/m2 and WHR ≥ 0,85 was involved in the study. A software Statistica 12 PL was used for the analysis. Results: More than half of respondents (51,92%) recognised their eating habits as wrong. More than 75% of respondents did not eat their meals at fixed times. Almost half the patients did not consumed thick grits and oatmeal (47,12%) and wholemeal bread (43,27%). Negligible part of respondents reached for fruits (4,81%) and vegetables (2,88%) four/ five times a day. Few of patients (10,58%) spent their free time on playing sports. For daily physical activity nearly 3/4 (72,12%) of respondents devoted less than 30 minutes. As many as 84,62% of the women suffered from obesity and other concomitant diseases. The most common complications of obesity was hypertension (46,15%) and type 2 diabetes (14,42%). Conclusions: 1. Improper eating habits have a significant impact on the pathogenesis of obesity and promote weight gain.2. Women with central obesity prefer to spend their free time in a passive way and are characterized by low level of physical activity.3. Hypertension and type 2 diabetes are the most common complications associated with visceral obesity.4. Women with abdominal obesity does not show sufficient interest in calorific value of meals, despite teh fact that they assess their diet as a negative. Most of them tried to use slimming diets but with no success. pl
dc.subject.pl otyłość brzuszna, sposób żywienia, styl życia pl
dc.subject.en abdominal obesity, eating habits, diet, lifestyle pl
dc.contributor.reviewer Myszkowska, Dorota pl
dc.contributor.reviewer Helbin, Jadwiga [SAP20001854] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104313-198949 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)