Jagiellonian University Repository

Wskaźnik hemolizy,lipemii i bilirubinemii u dzieci do lat 2

pcg.skipToMenu

Wskaźnik hemolizy,lipemii i bilirubinemii u dzieci do lat 2

Show full item record

dc.contributor.advisor Sztefko, Krystyna [SAP20001095] pl
dc.contributor.author Dziewierz, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:59:55Z
dc.date.available 2020-07-26T20:59:55Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210735
dc.language pol pl
dc.title Wskaźnik hemolizy,lipemii i bilirubinemii u dzieci do lat 2 pl
dc.title.alternative Hemolysis, lipemia and bilirubinemia indexes in blood samples of children under the age of 2. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wiarygodne wyniki badań laboratoryjnych są bardzo ważnym elementem procesu diagnostycznego, monitorowania leczenia oraz oceny stanu zdrowia pacjenta. Na ich otrzymanie mają wpływ błędy występujące w poszczególnych etapach procesu analitycznego oraz interferencje endogenne. Hemoliza, lipemia i bilirubinemia są najczęściej występującymi interferencjami w rutynowej pracy laboratorium.Analizie poddano wskaźniki hemolizy, bilirubinemii i lipemii w 3319 próbkach krwi pobranych do badań biochemicznych od dzieci w wieku do drugiego roku życia. Indeksy hemolizy, bilirubinemii i lipemii były oznaczane automatycznie (spektrofotometrycznie) na aparacie biochemicznym Vitros 5.1, równolegle z oznaczeniami biochemicznymi. Zebrane dane przeanalizowano ze względu na wartości indeksów hemolizy, bilirubinemii i lipemii oraz w zależności od wieku dziecka oraz oddziału szpitalnego, na którym pobrano krew do badań. Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA oraz testu post hoc (test Fishera). Najczęstszą interferencją, jaka występuje w próbkach pobranych od dzieci do drugiego roku życia jest hemoliza. Najwyższe średnie wartości indeksów hemolizy, bilirubinemii i lipemii notowano w próbkach pobranych od dzieci w wieku poniżej pierwszego miesiąca życia. Największa częstość próbek, w których wartość indeksów wpływała istotnie na wiarygodność otrzymywanych wyników, była dostarczana do laboratorium głównie z Oddziału Intensywnej Terapii. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych w rutynowej pracy laboratorium powinna uwzględniać analizę wartości indeksów hemolizy, bilirubinemii i lipemii. Określenie wpływu endogennych interferencji na oznaczane parametry pozwoli usprawnić pracę zespołu medycznego i wiarygodnie weryfikować jakość materiału dostarczanego do laboratorium. pl
dc.abstract.en Reliable laboratory results are very important in clinical diagnosis, treatment monitoring and patient’s health assessment. Errors which occur in each phase of analytical process as well as endogenous interferences may have an influence on laboratory results. Hemolysis, hyperbilirubinemia and lipemia constitute the most frequent preanalytical interfering factors in the routine laboratory work. Indexes of hemolysis, blirubinemia and lipemia were analysed in 3319 blood samples collected from pediatric patient under two years old. Indexes together with biochemical indicators were measured automatically on Vitros 5.1 using spectrophotometric technique.All results were analysed not only in relation to the indexes of hemolysis, bilirubinemia and lipemia, but also in relation to patients’ age and hospital units from which blood samples were collected. Statistical analysis was performed on Statistica 12 using one-way ANOVA test and Fisher post-hoc test. Hemolysis constitutes the most frequent interference in analysed pediatric samples. The highest means of HI, BI and LI values were noted in samples collected from children under one month. Samples in which measured values of indexes had the strongest influence on the laboratory results were mainly collected in the Intensive Care Unit. An interpretation of the laboratory results should take into consideration an analysis of HI, BI and LI values. Proper evaluation of an influence of endogenous interferences on the parameters improves the work of a medical team and enables reliable verification of the samples delivered to a laboratory. pl
dc.subject.pl indeks hemolizy, indeks lipemii, indeks bilirubinemii, pediatryczne próbki krwi pl
dc.subject.en hemolysis index, icterus index, lipemia index, pediatric blood samples pl
dc.contributor.reviewer Tomasik, Przemysław [SAP20001208] pl
dc.contributor.reviewer Sztefko, Krystyna [SAP20001095] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104305-132452 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy analityka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)