Jagiellonian University Repository

Opracowanie metody analizy ilościowej taksyfoliny w preparacie „Taxifolin”

pcg.skipToMenu

Opracowanie metody analizy ilościowej taksyfoliny w preparacie „Taxifolin”

Show full item record

dc.contributor.advisor Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.contributor.author Ciołak, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:59:24Z
dc.date.available 2020-07-26T20:59:24Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210727
dc.language pol pl
dc.title Opracowanie metody analizy ilościowej taksyfoliny w preparacie „Taxifolin” pl
dc.title.alternative Develop method for the determination of the taxifolin in the preparation Taxifolin pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Taksyfolina jest flawonoidem, pochodną kwercetyny. Wyróżnia się wśród związków pochodzenia naturalnego antyoksydacyjną, przeciwdrobnoustrojową, żółciopędną aktywnością biologiczną, co tłumaczy jej obecność w preparatach takich jak: Kapilar, Pycnogenol, Bio- Pycnogenol, Taxivital czy Taxifolin, a także w kosmetykach do cery naczyniowej i dojrzałej. W badaniach naukowych udowodniono, że potencjał leczniczy taksyfoliny jest silnie uzależniony od jej stężenia, dlatego też celem tej pracy było opracowanie szybkiej i dokładnej metody oznaczania zawartości substancji czynnej w preparacie Taxifolin firmy Kenay.W pierwszym etapie pracy dla sześciu kapsułek preparatu Taxifolin wykonano analizę wagową. Taksyfolinę analizowano również metodą chromatografii cienkowarstwowej. Następnie wyodrębnioną z kapsułek taksyfolinę poddano analizie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej w wyniku, której stwierdzono, iż badany preparat jest zanieczyszczony innymi substancjami. Wyznaczono również krzywą kalibracji, która przy długości fali ʎ = 277 nm miała przebieg prostoliniowy i była zgodna z prawem Lamberta-Beera. Oznaczenia ilości taksyfoliny dokonano za pomocą analizy densytometrycznej. Taksyfolinę wyodrębniano z masy kapsułkowej poprzez wymywanie jej metanolem. Następnie nanoszono na płytki chromatograficzne i poddawano rozdziałowi. Tak otrzymane chromatogramy analizowano za pomocą densytometru. Opracowana metoda pozwoliła na uzyskanie wyników zgodnych z deklarowaną przez producenta ilością taksyfoliny na kapsułkę. pl
dc.abstract.en Taxifolin is a flavonoid and quercetin’s derivative. It is standing out among the naturally compounds because of its antioxidant, antimicrobial, choleretic biological activity which explains that this flawonoid occurs in pharmaceutical products such as Kapilar, Pycnogenol, Bio- Pycnogenol, Taxivital, Taxifolin as well as in cosmetics for sensitive and mature skin The scientific researches proved that the potential therapeutic properties of taxifolin are highly dependent on concentration this compound in the human body, and therefore the purpose of this work was to develop a rapid and sensitive method for the determination of the active substance in the preparation Taxifolin from Kenay.On the first stage of research the six capsules of Taxifolin were weighed. Taxifolin was also analyzed by thin- layer chromatography. Then the taxifolin was isolated from capsules and analyzed by HPLC, what showed that the product is contaminated with other substances. In the next stage of research the calibration curve that runed stright for wave length ʎ = 277 and was compatible with the Beer- Lambert law was designed. The amount of taxifolin in the capsules was determined by the help of densitometric analisis. The active substance was isolated from the mass of the capsule by the use of methanol. Then the solution was applied to the chromatography plates and separated. Received chromatograms were analyzed by using a densitometer.The developed method allowed to obtain results in line accordance with the amount declared by the Taxifolin’s manufacturer in capsule. pl
dc.subject.pl taksyfolina, Taxifolin firmy Kenay, modrzew dahurski, właściwości antyutleniające pl
dc.subject.en taxifolin, Taxifolin from Kenay, larix gmelinii, antioxidative properties pl
dc.contributor.reviewer Sobolewska, Danuta [SAP20001387] pl
dc.contributor.reviewer Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104297-199413 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy kosmetologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)