Jagiellonian University Repository

Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

pcg.skipToMenu

Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Mazur, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:59:01Z
dc.date.available 2020-07-26T20:59:01Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210721
dc.language pol pl
dc.title Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli pl
dc.title.alternative Motivating , as a function of Management on the example of Complex Primary School and Middle School in Pogórska Wola pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Motywacja jest głównym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi ona podstawę tego systemu. W niniejszej pracy licencjackiej zwrócono uwagę na problem tych błędów i pokazano możliwe ich udoskonalenia. Szczególną uwagę zwrócono na błędy, które najczęściej popełnia kadra kierownicza w tworzeniu i praktycznym wykorzystaniu systemu motywacji pracowników.W niniejszej pracy wyjaśniono pojęcie systemu oświatowego w Polsce oraz zdefiniowano organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania instytucji oświatowych objętych tym systemem. Ponadto w poniższych rozdziałach szerzej omówiono sposób zarządzania w Zespołach Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie takich elementów jak kontrola, motywacja oraz rekrutacja zewnętrzna.Ostatni rozdział ukazuje wyniki własnych badań empirycznych. Obejmują one sposoby motywowania pracowników w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli zależnie od wieku, wykształcenia płci, zajmowanego w organizacji stanowiska i charakteru wykonywanej pracy. Ponadto rozdział ten zawiera charakterystykę badanego obiektu i badanej populacji oraz analizę funkcjonowania systemu motywacyjnego pracowników w badanym obiekcie. W analizie uwzględniono także możliwości doskonalenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli.Artykuł powstał na bazie badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę. Efektywna liczebność próby: 46 wypełnionych ankiety. pl
dc.abstract.en Motivation is the main element in the process of human resource management. It is the basis of this system. In this thesis was concluded the issue of these errors and showing their possible improvements. Particular attention was paid to the errors that frequently commits managers in the development and practical use of the system of employee motivation.In this thesis explains the concept of the educational system in Poland and defined organizational and legal aspects of the educational institutions covered by this scheme. The second chapter defines the essence and purpose of management and shown its specificity in the public sphere on the basis of five models of public management. Furthermore, in the following chapters discusses more broadly how to manage in the Complex Primary School and Middle School on the basis of elements such as control, motivation and external recruitment.The last chapter presents the results of their empirical research. These include ways to motivate employees in the Complex Primary School and Middle School in Pogórska Wola, depending on age, education, gender, occupied positions in the organization and nature of work. In addition, this chapter contains the characteristics of the object and the population studied and the analysis of the functioning of the incentive system workers in the examined object. We also analyzed the possibility of improving the Complex Primary School and Middle School in Pogórska Wola. This article is based on primary research conducted by the author. Effective sample size: 46 completed surveys. pl
dc.subject.pl MOTYWACJA – OŚWIATA - SYSTEMY MOTYWACYJNE - ZARZADZANIE PUBLICZNE – ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIM pl
dc.subject.en EDUCATION-HUMAN RESOURCE MANAGEMENT-MOTIVATION-MOTIVATIONAL SYSTEMS – PUBLIC MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dobrowolski, Zbysław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104291-184504 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)