Jagiellonian University Repository

Swoboda wyboru typu umowy i jej ograniczenia na przykładzie umowy o pracę

pcg.skipToMenu

Swoboda wyboru typu umowy i jej ograniczenia na przykładzie umowy o pracę

Show full item record

dc.contributor.advisor Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Skórska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:55:54Z
dc.date.available 2020-07-26T20:55:54Z
dc.date.submitted 2016-06-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210672
dc.language pol pl
dc.title Swoboda wyboru typu umowy i jej ograniczenia na przykładzie umowy o pracę pl
dc.title.alternative Freedom to choose the type of contract and its restrictions on the example of the employment contract pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Ustawodawca wprowadza ochronę prawną poprzez różnego rodzaju regulacje ograniczające swobodę umów. Między innymi stosuje ochronę związaną z określonymi typami umów. Jednym z głównych celów takiej ochrony prawnej jest wyrównanie pozycji stron kontraktu. W przypadku umowy o pracę, w której ustawodawca uznał pracownika za zawsze słabszą stronę kontraktu, wymagającą szczególnej ochrony ze strony państwa. Stosunek pracy ma ogromne znaczenie w obrocie prawnym, jednak umowy o pracę są zawierane coraz rzadziej, a popularność w stosunkach zatrudnienia zyskują umowy cywilnoprawne. Zawarcie innej umowy niż umowa o pracę pozwala na obejście konieczności stosowania norm imperatywnych i semiimperatywnych prawa pracy, co pozbawia ochrony słabszą stronę stosunku. Uzasadnionym wydaje się twierdzenie, że znaczna część umów cywilnoprawnych w stosunkach zatrudnienia zawierana jest właśnie dla obejścia reżimu prawnego związanego z typem umowy o pracę. Przyczyny tego zjawiska nie są oczywiste i nie składa się na nie jedynie zła wola pracodawców. Znaczenie ma również ogrom obowiązków, jakie ustawodawca nakłada na pracodawcę oraz brak elastyczności w zatrudnieniu powoduje ucieczkę od umowy o pracę. Czynnikiem sprzyjającym powstaniu tego zjawiska może być również stosowanie w konstrukcji typu umowy o pracę ochrony prawnej przez typ umowy.Istnieją różne systemy kwalifikacji – najważniejsze z nich to klasyfikacja oraz typologia. Do uporządkowania typów umów oraz przyporządkowywania konkretnej umowy do danego typu wykorzystywana jest przede wszystkim metoda typologiczna. Zastosowanie jej generuje szereg problemów polegających przede wszystkim na niemożności ścisłego określenia granic dla poszczególnych typów umów. W konsekwencji istnieje łatwość obejścia regulacji ochronnych powiązanych z poszczególnymi typami.Przymus typu polega na nałożeniu na strony, których stosunek prawny może być zakwalifikowany do danego typu umowy, ograniczeń swobody kształtowania treści wiążącej je umowy. W szczególności strony umowy o pracę mają bardzo małą swobodę w kształtowaniu umowy o pracę. Przymus typu można obejść zawierając umowę pozorną, odpowiadającą cechom innego typu. W przypadku umowy o pracę i umów cywilnoprawnych jest to wyjątkowo łatwe, gdyż umowy te dla zewnętrznego obserwatora są do siebie bardzo podobne.Założenie, że pracownik jest zawsze słabszą stroną stosunku pracy jest nieaktualne w dzisiejszych realiach rynku pracy. Funkcja ochronna prawa pracy w kształcie, w jakim występuje w aktualnym prawie polskim sięga zbyt daleko i hamuje rozwój przedsiębiorców.Narzucanie przymusu typu nie prowadzi do objęcia ochroną tych podmiotów, które rzeczywiście jej potrzebują. Ochrona przez typ tanowi nadmierną generalizację i trudno się dostosowuje do zmian zachodzących w rzeczywistości, jaką ma regulować. Należy się zastanowić czy lepszym sposobem ochrony nie byłoby oderwanie norm ochronnych od poszczególnych typów umów i określenie zakresu ich stosowania poprzez opisanie sytuacji, których zaistnienie bez względu na typ umowy łączący strony, prowadziłoby do aktualizacji ochrony prawnej. pl
dc.abstract.en The legislator introduces legal protection through various regulations restricting freedom of contract. Among other he uses protection related to certain types of contracts. One of the main purposes of such legal protection is to counterpoise position of the parties of the contract. In the case of the contract of employment, in which the legislature considered an employee for always the weaker party to a contract, requiring special protection from the state.The employment relationship is of great importance in the legal system, but the employment contracts are used less and less frequently, in favour of civil law contracts. The conclusion of another agreement than a contract of employment allows to bypass the need for mandatory and semi-mandatory provisions of labour law thus depriving the protection of the weaker side. It seems reasonable to say that a large part of civil law contracts, concluded in the relationship of employment, aims to bypass legal regime related to the type of employment contract. The reason for this phenomenon is not clear and does not consist of only the bad will of employers. The enormity of the obligations which the legislator imposes on the employer and the lack of flexibility in employment are important factors. Another element contributing to the emergence of this phenomenon can also be using legal protection by the type of contract in the construction of the type of employment. There are different qualifications systems - most notably classification and typology. To organize the types of contracts and assigning a specific agreement to that type mainly typological method is used. Its application generates a series of problems involving mainly the inability to determine the exact boundaries for each type of contract. As a consequence, it’s easier to bypass protection associated with particular types.Compulsion of type is superimposing on the parties, which legal relationship may be assigned to given type of agreement, restrictions on the freedom to shape the content of the agreement. In particular, both parties have very little freedom in shaping the employment contract. Coercion as such can be overcome by concluding the ostensible contract, corresponding to the characteristics of another type. In the case of contract of employment and civil law contract it is extremely easy, as these agreements are very similar for the external observer. The assumption that the worker is always the weaker party to the employment relationship is out of date in today's labour market reality. The protective function of labour law, in the form in which it appears in the current Polish law, goes too far and inhibits the development of entrepreneurs.Imposing of such a coercion does not lead to protection of those entities that actually need it. Protection by type is an excessive generalization and hardily adapts to changes happening in the reality, which it intent to regulate. The question is whether a better way of protection would not be to detach the protective standards from various types of contracts and to define the scope of their application by describing a situation, the occurrence of which, regardless of the type of agreement between the parties would lead to renovation of the legal protection. pl
dc.subject.pl przymus typu, typologia, systematyka umów, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło pl
dc.subject.en compulsion of type, typology, systematics of contracts, employment contract, service contract, specific task contract pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104242-147465 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)