Jagiellonian University Repository

Działalność gospodarcza jako forma aktywności organizacji pozarządowych

pcg.skipToMenu

Działalność gospodarcza jako forma aktywności organizacji pozarządowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.contributor.author Patrzałek, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:53:28Z
dc.date.available 2020-07-26T20:53:28Z
dc.date.submitted 2016-06-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210634
dc.language pol pl
dc.title Działalność gospodarcza jako forma aktywności organizacji pozarządowych pl
dc.title.alternative Economic activity as a form of activity of non-governmental organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska skupia się na problematyce podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez instytucje sektora pozarządowego w Polsce. W ostatnich latach ta forma aktywności organizacji non – profit staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, gdyż daje możliwość usamodzielnienia się tych podmiotów społecznych, jak również pozwala na realizację idei i misji statutowych organizacji. Aczkolwiek, aby wdrażanie tych ściśle zamierzonych celów przyniosło efektywne rezultaty, podmioty trzeciego sektora muszą posiadać odpowiednie fundusze. Jednym ze sposobów pozyskiwania kapitału na urzeczywistnianie zadań statutowych jest decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Celem podjętej pracy jest podkreślenie możliwości dostosowania i pogodzenia wykonywanej działalności gospodarczej z działaniami użyteczności publicznej, które mają charakter ściśle dobrowolny i niezyskowny. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, iż sektor non – profit przez wiele lat funkcjonował poza sektorem ściśle rynkowym, oraz działalność podmiotów społecznych była wyodrębniona, ze względu na czerpanie dochodów z działalności innej niż ta o charakterze ekonomicznym. Bowiem podstawowymi źródłami finansowania były darowizny, składki członków organizacji czy też granty. Natomiast w efekcie postępujących transformacji ustrojowych i gospodarczych, organizacje pozarządowe stanęły przed ogromnym wyzwaniem – dostosowania się do zaistniałej sytuacji. Nierzadko konieczne były przekształcenia w strukturze samej instytucji, ale w głównej mierze w gospodarowaniu własnym budżetem. Tematyka, którą prezentuje praca jest ujęta w czterech rozdziałach. Pierwszy rozdział przedstawia kluczowe kwestie, odnoszące się do terminologii: działalności gospodarczej, organizacji pozarządowych oraz instytucji pożytku publicznego. Ponadto wspomniano o najważniejszych powodach podejmowania aktywności ekonomicznej, jak również poruszono aspekt fundamentalnych zasad, które powinny być przestrzegane przez przedsiębiorców, w celu rozwoju ich działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienie procesu ekonomizacji sektora pozarządowego, oraz ukazano różnorodne schematy organizacyjne cechujące przedsiębiorstwa społeczne. Podjęto analizę podstawowych form ekonomizacji, jakimi są odpłatna działalność organizacji pozarządowych oraz działalność gospodarcza. W rozdziale tym zwrócono uwagę na obszar uregulowań prawnych, które dotyczą aktywności ekonomicznej trzeciego sektora. Ponadto, przedstawiono rozmaite sposoby finansowania działań sektora non – profit.Z kolei tematyka rozdziału trzeciego dotyka kwestii podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia rejestrowe. Przedstawiono terminologię, typologię i funkcjonowanie tych podmiotów. Ponadto zostały zaprezentowane etapy podejmowania działalności gospodarczej przez te formy organizacji pozarządowych. Ostatni rozdział skupia się na szansach i zagrożeniach, związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora. Zagadnienia wstępne dotyczą korzyści wynikających z podjętej działalności, zaś kolejna część rozdziału odnosi się do negatywnych czynników, jakie wpływają na proces ekonomizacji. Podejmując zagadnienie działalności gospodarczej, jako jednej z form aktywności organizacji pozarządowych w Polsce, czerpano informacje z dostępnej literatury, czasopism, aktów prawnych, orzecznictwa sądowego. Korzystano również z analiz i badań Stowarzyszenia Klon/Jawor i Głównego Urzędu Statystycznego. pl
dc.abstract.en Master's thesis focuses on the issues of taking and pursuing economic activity by the non-governmental sector in Poland. In recent years, this form of activity of non - profit organizations is becoming more common occurence, because it gives the opportunity to become independent of social institutions, as well as allowing for the implementation of the idea and mission of statutory organization. Furthermore the role of the third sector in fulfiling the needs of the society, as well as in leveling more often arising inequality and deficits are very big in last years. The activity of public organization mailny influence on forming civil society. Besides non-profit organizations are allowed to use of a lot of services. However, the implementation of these strictly intended aims give effective results, third sector organizations must have adequate funds. One way to raise capital for the initiation of the statutory tasks is the decision to start an economic activity. The aim of taken thesis is to highlight the opportunity of adaptation executed economic activities with the actions of public utilities, that have voluntary and non-profit character. In addition, attention was focused on the fact, that non-govermental sector was separate from other institutions of business, due to gaining profits from other activities than economic. Because the basic sources of funding were donations, contributions members of the organization or grants. However as a result of political and economic tranformations, non-profit organizations have to adapt to the new situation, through the changes of structures of the institutions and in management of its own budget. The subject, which presents the thesis is presented in four chapters. The first chapter presents the key issues relating to the terminology of business, non-governmental organizations and institutions of public benefit. Moreover, mention of the most important reasons for taking up economic activity, as well present the aspect of the fundamental principles that should be followed.The second chapter presents the process of economization of non-governmental sector, and shown a variety of organizational schemes that characterized social enterprises. Also taken analysis of basic forms of economization: chargeable activity and economic activity. Futhermore this part of thesis is focused on law regulations and methods and ways of founding non-govermental activities. The third chapter is about taking and pursuing economic activity through the fundations and registered associations. There is presented terminology, typology and functioning of these institutions. Moreover, there were presented stages of taking the economic activity.The last chapter focuses on the opportunities and risks related to the leading a business by third sector organizations. Initial issues relate to the benefits of activities, and the next part of the chapter refers to the negative factors that influence the process of economization.In this thesis informations was gained from available literature, magazines, legal acts and juristictions. Also source of information was analysis and researches of the Klon/Jawor association and Central Statistical Office of Poland. pl
dc.subject.pl Działalność gospodarcza, organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego, fundacja, stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia zarejestrowane, ekonomizacja trzeciego sektora, trzeci sektor, organizacja non-profit, odpłatna działalność organizacji pozarządowych, sektor pozarządowy, statut organizacji. pl
dc.subject.en economic activity, non-governmental organizations, public benefit organizations, foundation, associations, registered associations, economization of the third sector, third sector, non-profit organization, chargeable activity of non-governmental organizations, non-governmental sector, organization statute. pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104202-198995 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)