Jagiellonian University Repository

Organy regulujące rynek energetyczny w Polsce oraz współpraca międzynarodowa organów energetyki

pcg.skipToMenu

Organy regulujące rynek energetyczny w Polsce oraz współpraca międzynarodowa organów energetyki

Show full item record

dc.contributor.advisor Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.contributor.author Pańczyk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:53:24Z
dc.date.available 2020-07-26T20:53:24Z
dc.date.submitted 2016-06-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210633
dc.language pol pl
dc.title Organy regulujące rynek energetyczny w Polsce oraz współpraca międzynarodowa organów energetyki pl
dc.title.alternative The authorities regulatory energy market in Poland and international cooperation energetics authorities. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Organy regulujące rynek energetyczny w Polsce oraz współpraca międzynarodowa organów energetyki.Praca magisterska zawiera dokładny opis i charakterystykę organów regulujących rynek energii energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Składa się z czterech rozdziałów. Za podstawą tych rozważań posłużyły obowiązujące w Polsce akty prawne: przede wszystkim ustawa z dnia 10.04. 1997r. Prawo energetyczne, zarządzenie nr 90 Prezesa Rady Ministrówz dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki oraz zarządzenie nr 9/2015 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Regulacji Energetyki. Co więcej, charakterystyka organów unijnych oparta jest o przepisy Unii Europejskiej, np. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady NR 713/2009, z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz decyzja Komisji Europejskiej, nr 32003D0796, z dnia 11 listopada 2003r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu. Oczywiście, niezwykle pomocne przy analizie tych zagadnień okazały się stanowiska i zdania przedstawicieli doktryny, nauki oraz orzecznictwo sądów oraz trybunałów.W pierwszym rozdziale, na samym początku przedstawione są źródła prawa energetycznego oraz jego wartości. W drugim podrozdziale zreferowana jest historia oraz proces powstawania prawa energetycznego w Polsce, oraz na poziomie unijnym. Ponadto,w ostatnim podrozdziale opisane zostały cechy prawa energetycznego. W tym fragmencie pracy przedstawione są , również różne definicje prawa energetycznego.W następnym rozdziale szczegółowo scharakteryzowany jest główny organ odpowiedzialny za funkcjonowanie prawa energetycznego w Polsce, a więc Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Najważniejszymi tematami w pierwszym podrozdziale są kompetencje oraz status prawny tego organu. Przede wszystkim, jego niezależność na tle innych organów administracji publicznej. Drugi podrozdział zawiera opis głównych zadań i obowiązków Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Trzeci podrozdział przedstawia jedną, niezwykle ważną kompetencji tego organu, a mianowicie uprawnieniu do wydawania koncesji. Trzeci rozdział poświęcony jest innych krajowym organom regulującym rynek energetyczny w Polsce. W pierwszym podrozdziale opisana jest struktura wewnętrzna Urzędu Regulacji Energetyki jako organu pomocniczego w stosunku do Prezesa Urzędu. Kolejny podrozdział zawiera informacje dotyczące statusu prawnego pracowników Urzędu oraz opis kontroli REMIT. Trzeci podrozdział, omawia zadania Inspekcji Gospodarki Energetycznejz art.21a ustawy-Prawo energetyczne. Jako przykład takiej jednostki posłużyła Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej. Ostatni podrozdział w całości poświęcony jest Ministrowi właściwemu do spraw energii. Wymienione i opisane są najważniejsze zadania oraz funkcje tego organu, zarówno jako przedstawiciela administracji rządowej, ale również w powiązaniu do innych organów zajmujących się regulacją rynku energii. Na zakończenie, pokrótce przedstawione są kompetencje jakie w omawianym zakresie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.Ostatni rozdział, w całości zawiera opis współpracy międzynarodowej w dziedzinie prawa energetycznego. Pierwszy podrozdział skupia się na problematyce funkcjonowania stowarzyszeń regulatorów. W kolejnym, opisane zostało funkcjonowanie dwóch najważniejszych organów Unii Europejskiej w zakresie energetyki, a więc Komisji Europejskiej, oraz Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Ostatni podrozdział, przedstawia współpracę krajowych oraz unijnych organów regulacyjnych. pl
dc.abstract.en The authorities regulatory energy market in Poland and international cooperation energetics authorities.This master's thesis contains a detailed description of the energy market regulators of energy in Poland and the European Union. It consists of four chapters. The basis of my dissertation was Polish legislation such as: the Law of 10.04. 1997. Energy Law, Order No. 90 of the Prime Minister of 28 November 2013 on the statute of the Energy Regulatory Office and the Order No. 9/2015 of the President of the Energy Regulatory Office dated 13 May 2015 on determining the organizational rules of the Energy Regulatory Office. Furthermore, the characteristics of the bodies of the EU is based on the provisions of the European Union, for example: Regulation of the European Parliament and of the Council No 713/2009 of 13 July 2009. Establishing the Agency. Cooperation of Energy Regulators and the European Commission Decision No. 32003D0796 dated November 11, 2003. on establishing the European Regulators Group for Electricity and Gas. The opinion of representatives of the doctrine, science and law courts and tribunals proved to be extremely helpful in the analysis of these issues. In the first chapter, the fist subsection presents the sources of energy law and its value. In the second subsection the history and process of energy law in Poland, and in the EU are presented. Also, the features of the energy law and different definitions of energy law are outlined in the last subsection. The next chapter, the main body responsible for the operation of energy law in Poland, and thus the President of the Energy Regulatory Office is presented in detail. The most important topics in the first subsection are competence and legal status of the body, which is independent from other public administration bodies. In the second subsection the main tasks and responsibilities of the President of the Energy Regulatory Office are outlined. The third section presents one key competence of this authority, namely the entitlement to licensing.The third chapter is devoted to other national authorities regulating the energy market in Poland. The first subsection describes the internal structure of the Energy Regulatory Office as a subsidiary organ in relation to the President of the Office. The next section presents the legal status of employees of the Office and description of REMIT control. In the third section the tasks of the Inspection of Energy in Article 21 of the Law-Energy Law are discussed on the example of the Military Inspection of Energy. The last subsection, which is entirely devoted to the Minister of energy, presents the most important tasks and functions of this body, both as representative of the government administration, and in relation to other bodies involved in the regulation of the energy market. Finally, the competencies of the local government in this field are outlined. The last chapter, fully describes the international cooperation in the field of energy law. The first subsection focuses on the functioning of regulatory associations. In the following subsection, two most important bodies of the European Union in the field of energy are described such as the European Commission and the Agency for the Cooperation of Energy Regulators. The last section shows the cooperation of national and EU regulators. pl
dc.subject.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Urząd Regulacji Energetyki, energetyka, energia, ACER, ERRA. pl
dc.subject.en President of the Energy Regulatory Office, Energy Regulatory Office, energetics, energy, ACER, ERRA. pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104200-146027 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)