Jagiellonian University Repository

SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW A SPRAWNA REALIZACJA CELÓW ORGANIZACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

pcg.skipToMenu

SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW A SPRAWNA REALIZACJA CELÓW ORGANIZACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Show full item record

dc.contributor.advisor Karna, Wioleta [SAP11019246] pl
dc.contributor.author Wojas, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:50:17Z
dc.date.available 2020-07-26T20:50:17Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210584
dc.language pol pl
dc.title SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW A SPRAWNA REALIZACJA CELÓW ORGANIZACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ pl
dc.title.alternative The system of motivation for employees and efficient realization of the goals of public organization on the example of county Fire Department in Kazimierza Wielka. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy licencjackiej jest wpływ motywowania pracowników na realizację celów organizacji publicznej na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne aspekty procesu motywowania pracowników w organizacji publicznej, specyfika funkcjonowania organizacji publicznej oraz dogłębna analiza motywowania pracowników jako warunku sprawnej realizacji celów organizacji publicznej. Drugi rozdział dotyczy motywowania pracowników w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. W rozdziale tym ukazano ogólną charakterystykę badanej organizacji, czynniki motywujące pracowników oraz ich wpływ na realizację celów organizacji. Trzeci rozdział dotyczy natomiast barier wpływających na motywowanie strażaków oraz zawiera propozycje usprawnień obecnie istniejącego systemu . W pracy dowiedziono, że motywowanie pracowników wpływa na realizację celów organizacji publicznej . pl
dc.abstract.en The topic of the bachelor is the effect of motivating employees to achieve the objectives of a public organization on the example of the Fire Department in Kazimierza Wielka. The first chapter provides the theoretical aspects of the process of motivating employees in a public system, the nature of the organization of public and in-depth analysis of employee motivation as a prerequisite for the smooth implementation of the objectives of a public institution. The second chapter concerns the motivation of employees in the Fire Deparment in Kazimierza Wielka. In this section are shown the general characteristics of the examined organization, the factors motivating employees and their contribution to the objectives of the organization. The third chapter concerns while barriers affecting the motivation of firefighters, and includes suggestions for improvement of the current system. The study demonstrated that motivating employees affects the implementation of the objectives of a public sector. pl
dc.subject.pl MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- ORGANIZACJA PUBLICZNA- SPRAWNOŚĆ. pl
dc.subject.en EFFICIENCY- MOTIVATING EMPLOYEES- PUBLIC ORGANIZATION. pl
dc.contributor.reviewer Karna, Wioleta [SAP11019246] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104148-184373 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)