Jagiellonian University Repository

Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporów o uchylanie i stwierdzanie nieważności uchwał spółek kapitałowych

pcg.skipToMenu

Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporów o uchylanie i stwierdzanie nieważności uchwał spółek kapitałowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.author Rogocz, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:49:50Z
dc.date.available 2020-07-26T20:49:50Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210577
dc.language pol pl
dc.title Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporów o uchylanie i stwierdzanie nieważności uchwał spółek kapitałowych pl
dc.title.alternative The arbitrability of corporate disputes with particular focus on disputes regarding repealing and declaring the invalidity of resolutions adopted by capital companies pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy magisterskiej zatytułowanej „Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sporów o uchylanie i stwierdzanie nieważności uchwał spółek kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Steca jest zagadnienie możliwości poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporów korporacyjnych. Pierwszy rozdział pracy zawiera kompleksową analizę regulacji zdatności arbitrażowej sporów oraz przedstawia skutki prawne związane z jej brakiem. W drugim rozdziale pracy poruszono problematykę zakresu przedmiotowego zapisu na sąd polubowny oraz zdatności arbitrażowej sporów o zasądzenie świadczenia, sporów o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego, sporów o ustalenie prawa lub stosunku prawnego, oraz sporów rozstrzyganych przez sądy rejestrowe. Trzeci rozdział pracy dotyczy zagadnienia skuteczności klauzuli arbitrażowej względem spółki, jej wspólników, akcjonariuszy oraz członków jej organów (tj. rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz zarządu). Ostatnia część pracy została poświęcona zagadnieniu zdatności arbitrażowej sporów dotyczących uchwał, tj. sporów o uchylenie lub unieważnienie uchwał spółek kapitałowych. Podsumowanie pracy zawiera nie tylko wnioski de lege lata na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale poddaje również pod rozwagę kilka propozycji de lege ferenda, mających na celu poprawę polskiej regulacji zdatności arbitrażowej. pl
dc.abstract.en The subject matter of the master thesis entitled ‘The arbitrability of corporate disputes with particular focus on disputes regarding repealing of and declaring the invalidity of resolutions adopted by capital companies’ written under the academic supervision of prof. dr hab. Mirosław Stec, is whether it is possible to submit corporate disputes to settlement by an arbitration court. The thesis’ first chapter includes a comprehensive analysis of applicable regulations determining the arbitrability of disputes and demonstrates legal repercussions associated with the lack thereof. The second chapter describes the material scope of an arbitration clause included in the articles of association and the arbitrability of disputes over specific performance, disputes over determining the shape of a right or a legal relationship, disputes over determining the existence of a right or a legal relationship, and disputes settled by Registry Courts. The third chapter discusses the effectiveness of an arbitration clause towards the company, its shareholders, its stockholders, and the members of its governing bodies (i.e. the supervisory board, the audit committee, and the management board). The final part of the thesis is devoted to the arbitrability of disputes pertaining to corporate resolutions, i.e. disputes regarding repealing and declaring the invalidity of resolutions adopted by capital companies. The summary of the thesis not only includes de lege lata conclusions based on the current state of regulations, but also takes into consideration a few de lege ferenda conclusions in order to improve Polish regulation of the arbitrability. pl
dc.subject.pl zdatność arbitrażowa, arbitraż, arbitraż handlowy; spory ze stosunku spółki, spółka kapitałowa, zaskarżanie uchwał, prawo spółek pl
dc.subject.en arbitrability, arbitration, commercial arbitration, corporate disputes, capital company, invalidation of resolutions, company law pl
dc.contributor.reviewer Dybiński, Jacek pl
dc.contributor.reviewer Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104140-144075 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)