Jagiellonian University Repository

Wartości na języku polskim. Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów gimnazjum

pcg.skipToMenu

Wartości na języku polskim. Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów gimnazjum

Show full item record

dc.contributor.advisor Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.contributor.author Pach, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:49:24Z
dc.date.available 2020-07-26T20:49:24Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210570
dc.language pol pl
dc.title Wartości na języku polskim. Kształtowanie postawy tolerancji wśród uczniów gimnazjum pl
dc.title.alternative Values contained in polish course. Shaping attitude of tolerance among lower secondary school pupils pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wychowywanie stanowi jeden z priorytetów współczesnej edukacji. Mając to na względzie, postanowiłam swoją pracę magisterską poświęcić rozważaniom na temat wartości i sposobów ich kształtowania na lekcjach języka polskiego. Na sprecyzowanie tematu wpłynęła współczesna sytuacja międzynarodowa (mam na myśli napływającą z Syrii rzeszę uchodźców i liczne zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w latach 2015-2016), a także pamięć o wydarzeniach historycznych (XX wiek nazywany wiekiem Zagłady). Uważam, że w dzisiejszym, wielokulturowym świecie niezwykle istotną wartością jest tolerancja, dlatego postanowiłam się skupić właśnie na niej i jej kształtowaniu na gimnazjalnym etapie edukacji (jest to czas kształtowania tożsamości młodych osób).Pierwsza część pracy magisterskiej stanowi teoretyczne rozważania na temat wartości, szczególnie tolerancji, a także ich obecności w podstawie programowej. Kolejny fragment poświęciłam badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród uczniów i nauczycielek szkół, znajdujących się w trzech miejscowościach: w Krakowie, Bochni i Bibicach. Dzięki nim wysnułam wnioski, które były konieczne do wyboru pozycji lekturowych. W trzeciej części pracy przyglądnęłam się bliżej propozycjom uczniowskim, chcąc udowodnić, iż w edukacji do wartości można wykorzystać również zainteresowania naszych wychowanków. Zaproponowałam także inne książki (Rico, Oskar i głębocienie Adreasa Steinhöfela oraz Słowo „las” znaczy „świat” Ursuli Le Guin), chcąc dopełnić swoje rozważania, a także przedstawić modelowy sposób pracy z utworem, który ma służyć kształtowaniu tolerancji. pl
dc.abstract.en Raising children is one of the priorities of contemporary education. Taking this into consideration I decided to focus my thesis on the values and methods of incorporating them in Polish lessons. Narrowing of the topic was influenced by the contemporary international situation (refugees coming from Syria and many terrorist attacks that took place in the years 2015-2016) and the memory of historical events (20th century is called the Age of Extinction). I think in today's multicultural world, tolerance s a very important value, so I decided to just focus on it and the way it is shaped among lower secondary school pupils (this is the time to shape the identity of young people). The first part of my work is a theoretical reflection on values, especially tolerance. Another fragment is devoted to a survey amongs students and teachers of schools located in three towns: Kraków, Bochnia and Bibice. Thanks to them, I drew conclusions that were necessary to select the books to work with. Third part of my work is focused on considerations of the textbook proposed by students, trying to prove that in education to values, we can also use the interests of our pupils. I suggested other books (Rico, Oskar i głębocienie Adreasa Steinhöfela and Słowo „las” znaczy „świat” Ursuli Le Guin), wanting to complete my study and present a model way of working with the book to serve the shaping of tolerance. pl
dc.subject.pl tolerancja, edukacja, język polski, wartości pl
dc.subject.en tolerance, education, polish language, values pl
dc.contributor.reviewer Bobiński, Witold [SAP11017173] pl
dc.contributor.reviewer Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104133-142145 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)