Jagiellonian University Repository

Realizacja usług transportowo -spedycyjnych na przykładzie firmy cargo partner spedycja sp. z o.o.

pcg.skipToMenu

Realizacja usług transportowo -spedycyjnych na przykładzie firmy cargo partner spedycja sp. z o.o.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.author Tomiak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:48:00Z
dc.date.available 2020-07-26T20:48:00Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210548
dc.language pol pl
dc.title Realizacja usług transportowo -spedycyjnych na przykładzie firmy cargo partner spedycja sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Implementation of transportation -forwarding the example of cargo partner spedycja sp. z o.o. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza rynku TSL w Polsce. Szczególną uwagę skupiono się na usługach transportowo spedycyjnych na przykładzie firmy Cargo Partner Spedycja Sp. z o.o. Wychodząc od podstawowych głównych pojęć logistyki przechodzimy do koncepcji zarzadzania logistycznego pozwalającego obniżyć koszty. Kolejno analizujemy rynek transportu. Omawiamy podział transport i jego funkcje. Poprzez aspekty prawne w UE lokujemy Polskę w na tle europejskiego systemu transportowego. Używając ankiety oraz analizy przypadku autorka weryfikuje hipotezy dotyczące kompetencji pracowników, poziomu technologii informatycznych, a także stopnia satysfakcji połączonego z obserwacja oczekiwań klientów w celu budowy skutecznej strategii obsługi . Widać, że odpowiedni poziom wiedzy poparty technologią oraz koncentracja na kliencie owocuje w postaci zysków oraz usatysfakcjonowanych klientów. Należy inwestować w rozwój pracowników oraz rozwinąć zakres działalności o przesyłki paczkowe. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to analyze the TSL market in Poland. Particular attention is focused on the transport and forwarding services on the example of the company Cargo Partner Spedycja Sp. z o.o. Starting from the basic concepts of the major logistics move to the concept of logistics management enabling cost savings. Sequentially we analyze the transport market. We discuss the division of transport and its functions. Through the legal aspects of the EU, we invest in Poland on the background of the European transport system. Using surveys and case study author verifies the hypotheses regarding the competence of employees, the level of information technology, and the degree of satisfaction combined with observation of customer expectations in order to build an effective service strategy. You can see that the appropriate level of knowledge supported by technology and customer focus results in the form of profits and satisfied customers. You should invest in employee development and to expand the scope of activities of shipping donuts. pl
dc.subject.pl TSL, transport, spedycja, zarzadzanie logistyczne, usługi transportowe cargo partner spedycja Sp. z o.o. pl
dc.subject.en TSL, transport, forwarding, logistics management, transportation services cargo partner spedycja sp. z o.o. pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104102-141577 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)