Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z glejakiem wielopostaciowym w płacie czołowym mózgu

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z glejakiem wielopostaciowym w płacie czołowym mózgu

Show full item record

dc.contributor.advisor Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.contributor.author Marcinik, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:47:14Z
dc.date.available 2020-07-26T20:47:14Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210536
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z glejakiem wielopostaciowym w płacie czołowym mózgu pl
dc.title.alternative Model of care for patient with glioblastoma in the brain's frontal lobe pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Glejak wielopostaciowy zaliczany jest do najbardziej agresywnych guzów wewnątrzczaszkowych. Niezwykła specyfika guza stanowi problem w zastosowaniu odpowiedniej terapii, gdyż może stać się przyczyną kolejnych dysfunkcji neurologicznych pacjenta. Pomimo zastosowania skojarzonego leczenia rokowania nie są pomyślne. Przeżywalność pacjentów waha się od kilku do kilkunastu miesięcy.Cel pracy: Celem mojej pracy było ukazanie oraz omówienie problemów zdrowotnych pacjenta z glejakiem wielopostaciowym w płacie czołowym mózgu.Materiał i metody: Praca ma charakter modelu opieki nad pacjentem. Została napisana w oparciu o analizę czasopism naukowych, literaturę naukową o charakterze medycznym, tabele oraz ryciny.Wnioski: Glejak wielopostaciowy jest chorobą charakteryzującą się szybkim wzrostem z tendencją do naciekania różnych struktur mózgu, dobrym unaczynieniem i obecnością martwicy tkankowej. Typowym objawem zajęcia płata czołowego mózgu przez glejaka jest zaburzenia procesów poznawczych, zmiana osobowości, afazja, zaburzenia widzenia, koordynacji ruchowej, porażenia i niedowłady kończyn, a w zaawansowanym stadium zaburzenie funkcji zwieraczy. Teoria pielęgnowania Dorothy Orem z uwzględnieniem wszystkich proponowanych systemów opieki jest odpowiednia w zaspokajaniu potrzeb chorych z rozpoznaniem glejaka wielopostaciowego. pl
dc.abstract.en Introduction: Glioblastoma is classified as one of the most aggressive intracranial tumor. Unaccustomed character of this brain tumor constitute problem in using proper therapy because it became to subsequent dysfunction of patient’s nervous system. Despite applying associate treatment, prognostications are not fortunate. The survivability of patients varies between a few and dozen months. Aim: The aim of my work was to present and to expose health problems of a patient with the glioblastoma in the brain’s frontal lobe. Material and Methods: The character of this work is model of patient care. It was described based on the analysis of scientific journals and books, tables and drawings. Conclusions: Glioblastoma is disease which characterize streak of malignant growth with infiltration other health brain’s tissues, rich a vascular bed and attendance of necrosis. The typical symptom of the frontal lobe dysfunctions is cognitive impairment, personality change, aphasia, sight disorders, imbalance, muscle weakness, paralysis and impairment function of the sphincters in advanced stage. The Dorothy Orem’s nursing theory considering all proposed care systems is appropriate for patient’s satisfy needs with identified glioblastoma disease. pl
dc.subject.pl glejak wielopostaciowy, płat czołowy, model opieki, problemy zdrowotne, diagnozy pielęgniarskie pl
dc.subject.en glioblastoma, frontal lobe, model of care, health problems, the nursing diagnosis pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104088-181676 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)