Jagiellonian University Repository

Zastosowanie metody HPLC do oznaczania lipofilowości wybranych fluorochinolonów

pcg.skipToMenu

Zastosowanie metody HPLC do oznaczania lipofilowości wybranych fluorochinolonów

Show full item record

dc.contributor.advisor Hubicka, Urszula [SAP20001962] pl
dc.contributor.author Ziajka, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:46:59Z
dc.date.available 2020-07-26T20:46:59Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210532
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie metody HPLC do oznaczania lipofilowości wybranych fluorochinolonów pl
dc.title.alternative The application of the HPLC method to study the lipophilicity of selected fluoroquinolones pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było zastosowanie metody HPLC do oznaczenia lipofilowości wybranych fluorochinolonów. Przebadano: balofloksacynę, ciprofloksacynę, danofloksacynę, difloksacynę, enrofloksacynę, fleroksacynę, flumechinę, gatifloksacynę, lomefloksacynę, marbofloksacynę, moksyfloksacynę, norfloksacynę, ofloksacynę, orbifloksacynę, pazufloksacynę, pefloksacynę, prulifloksacynę i sparfloksacynę. W badaniach zastosowano kolumnę RP-18 jako fazę stacjonarną i fazę ruchomą zawierającą 0,01 M bufor fosforanowy o pH=7,4 z dodatkiem zmiennej procentowej zawartości jednego z 3 modyfikatorów organicznych tj. metanolu, etanolu lub acetonitrylu. Do wyznaczenia czasu martwego posłużył kwas cytrynowy. Wartości log k0 dla badanych związków wyznaczono przez ekstrapolację do zerowego stężenia organicznego modyfikatora w fazie ruchomej, korzystając z równania Soczewińskiego-Wachtmeistera, ponadto obliczono parametr Φ0. Następnie dokonano oceny korelacji otrzymanych wartości parametrów lipofilowości (log k0 i Φ0) przy użyciu różnych modyfikatorów. Przeprowadzono również, analizę korelacji otrzymanych metodą chromatograficzną parametrów lipofilowości (log k0) dla badanych związków z wynikami uzyskanymi za pomocą programu ChemAxon. Ponadto, oceniono korelację parametrów lipofilowości log k0 badanych fluorochinolonów z dostępnymi w literaturze wartościami MIC90.Otrzymane metodą HPLC wartości log k0 mieściły się w przedziale od -0,2889 do 2,9378 natomiast Φ0 od -64,7813 do 111,1154 i dla poszczególnych fluorochinolonów przyjmowały różne wartości w zależności od użytego modyfikatora organicznego. Największą lipofilowość wykazała enrofloksacyna i prulifloksacyna, a najmniejszą lomefloksacyna i ciprofloksacyna. Największą korelację parametrów lipofilowości uzyskano w układzie metanol – etanol, a najmniejszą w układzie metanol – acetonitryl. Najlepszą korelację pomiędzy parametrami lipofilowości (log k0) otrzymanymi metodą doświadczalną, a otrzymanymi metodą obliczeniową uzyskano, gdy modyfikatorem organicznym był acetonitryl. Najlepszą korelację pomiędzy wartościami log k0 i log 1/MIC90 uzyskano, gdy modyfikatorem organicznym był etanol w przypadku Staphylococcus aureus, a metanol w przypadku Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to use the HPLC method to study the lipophilicity of selected fluoroquinolones: balofloxacin, ciprofloxacin, danofloxacin, difloxacin, enrofloxacin, fleroxacin, flumequine, gatifloxacin, lomefloxacin, marbofloxacin, moxyfloxacin, norfloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pazufloxacin, pefloxacin, prulifoxacin and sparfloxacin. The stationary phase was RP – 18 column. The mobile phase contained 0,01 M phosphate buffer at pH 7,4 and different proportions of one of the three organic modifiers such as methanol, ethanol or acetonitryle. The citric acid was used as unretained compound. Log k0 values were extrapolated to the zero concentration of organic modifier in eluents by according to Soczewiński – Wachtmeister equation. Moreover, the Φ0 parameter was calculated. In the next part of the study, the correlation analysis of lipophilicity parameters (log k0 and Φ0) for all of the mobile phases, the correlation between experimental and calculated by ChemAxon values and correlation between log k0 for all of fluoroquinolones and literary MIC90 values was done.The lipophilicity parameters determined by HPLC expressed as log k0 values were in the range from -0,2889 to 2,9378 and Φ0 values from -64,7813 to 111,1154. The values for individual fluoroquinolones were different and it depended on the kind of organic compound. The highest lipophilicity was obtained for enrofloxacin and prulifoxacin. The lowest lipophilicity was obtained for lomefloxacin and ciprofloxacin. The highest correlation of lipophilicity parameters was for the system containing methanol with ethanol. The lowest correlation of lipophilicity parameters was for the system containing methanol and acetonitryle. The highest correlation between experimental log k0 values and calculated theoretical values was for acetonitryle as organic modifier. The highest correlation between log k0 and log 1/MIC90 values was for ethanol as organic modifier in case of Staphylococcus aureus and methanol as organic modifier in case of Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. pl
dc.subject.pl lipofilowość, fluorochinolony, HPLC pl
dc.subject.en lipophilicity, fluoroquinolones, HPLC pl
dc.contributor.reviewer Hubicka, Urszula [SAP20001962] pl
dc.contributor.reviewer Kwiecień, Anna [SAP20001328] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104084-143069 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)