Jagiellonian University Repository

Praca pielęgniarki w ośrodkach dla cudzoziemców i uchodźców

pcg.skipToMenu

Praca pielęgniarki w ośrodkach dla cudzoziemców i uchodźców

Show full item record

dc.contributor.advisor Zalewska-Puchała, Joanna [SAP20001996] pl
dc.contributor.author Kadłubicka, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:46:43Z
dc.date.available 2020-07-26T20:46:43Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210528
dc.language pol pl
dc.title Praca pielęgniarki w ośrodkach dla cudzoziemców i uchodźców pl
dc.title.alternative The work of nurses in the centers for foreigners and refugees. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Przyjmowanie do Europy coraz większej liczby cudzoziemców, budzi wśród rdzennych mieszkańców coraz większy niepokój, ale także zainteresowanie. Przewidywany napływ obcokrajowców starających się uzyskać w Polsce status uchodźcy lub innego rodzaju ochrony ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi wyzwanie nie tylko dla rządu, ale także dla szeroko pojętej ochrony zdrowia. W powstałych ośrodkach dla uchodźców na terenie polski przed zatrudnionymi w nich pielęgniarkami stają nowe zadania, a także problemy z jakimi do tej pory w monokulturowej praktyce zawodowej się nie spotykały. Cel: Celem pracy było przybliżenie problemu przyjmowania cudzoziemców na tereny Polski oraz próba przybliżenia pracy pielęgniarek w ośrodkach dla cudzoziemców. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów. Narzędziami badawczymi były publikacje zwarte, artykuły naukowe i popularno-naukowe z lat 2006 – 2016 oraz akty prawne.Wyniki: Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą liczyć ze strony naszego państwa na wielokierunkową ochronę. Pomoc, która jest udzielana pokazuje nie tylko naszą solidarność z uchodźcami, ale także państwami, które w ostatnich latach borykają się z narastającym problemem imigracji i ucieczki cudzoziemców do Europy. W Polsce powstało 11 ośrodków dla uchodźców, w których zatrudnionych jest jedna lub dwie pielęgniarki na placówkę. Pracownicy urzędów oraz ośrodków, udzielających wsparcie napotykają wiele barier, wśród których głównymi są odmienności kulturowe, religijne a także językowe. Wnioski: Istnieje potrzeba organizowania kursów dokształcających dla pielęgniarek, dotyczących opieki świadczonej wśród pacjentów pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych. pl
dc.abstract.en Introduction: The acceptance of an increasing number of foreigners in Europe arouses not only growing anxiety, but also an interest among indigenous inhabitants. The foreseen inflow of foreigners seeking for refugee status or other type of protection in the Republic of Poland, is a challenge for the government as well as for widely understood health protection. In the newly formed refugee centers in Poland nurses face new tasks and struggle with problems that they have never experienced before in their monoculture professional practice.Objective: The objective of the thesis was to present a deeper insight into the problem of accepting foreigners on the Polish territory and the attempt to shed light on the work of nurses in such centers for foreigners.Materials and methods: In this work, the method of documents’ analyzing was used. It was based on the research tools as closed publications, scientific and popular-scientific articles from 2006-2016 and the legal acts.Results: Foreigners arriving to Poland may rely on the multi-directional protection of our country. This kind of help presents our solidarity not only with the refugees, but also with countries struggling recently with the growing problem of immigration and citizens escaping to Europe. In Poland, there are 11 centers for refugees that employ 1 or 2 nurses per each center. Officials and staff employed in the centers providing support have to face loads of barriers along with the main one that is a cultural, religious and language difference. Conclusion: There is a need to organize training courses for nurses regarding the care that has to be provided among patients coming from different cultures. pl
dc.subject.pl cudzoziemcy, uchodźcy, ośrodki dla cudzoziemców pl
dc.subject.en foreigners, refugees, centers for foreigners pl
dc.contributor.reviewer Zalewska-Puchała, Joanna [SAP20001996] pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Alicja pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104079-185712 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)