Jagiellonian University Repository

Wpływ reklamy na treść umowy konsumenckiej

pcg.skipToMenu

Wpływ reklamy na treść umowy konsumenckiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.contributor.author Pietrzak, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:45:16Z
dc.date.available 2020-07-26T20:45:16Z
dc.date.submitted 2016-06-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210505
dc.language pol pl
dc.title Wpływ reklamy na treść umowy konsumenckiej pl
dc.title.alternative The impact of advertising on the content of a consumer contract pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest próba przedstawienia reklamy jako wypowiedzi prawnie relewantnej. W pracy skoncentrowano się na możliwości uznania reklamy jako kryterium oceny zgodności spełnienia świadczenia z treścią umowy i potraktowania jej jako integralnego – strukturalno treściowego elementu umowy, co wpisuje się w występujące aktualnie tendencje oparcia ochrony praw konsumenta na paradygmacie ochrony przez informację i edukację. Rozdział pierwszy ukazuje przede wszystkim przez jakie instrumenty jest realizowane konsumenckie prawo do informacji, a zarazem obowiązek informacyjny leżący po stronie przedsiębiorcy. Zawarto w nim główne problemy jakie zostaną poddane analizie w pracy. Są to w szczególności brak wyraźnych kryteriów wyróżniających przekaz reklamowy, a w efekcie trudności w odróżnieniu oświadczeń reklamowych od informacji handlowej, a także konsekwencje dla dogmatyki prawa cywilnego, jakie może mieć uznanie reklamy za element umowy. Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniu ochrony konsumenta przez informację, zarówno na gruncie Konstytucji RP, polskich ustaw, jak i orzecznictwa TSUE.Rozdział trzeci dotyczy potraktowania reklamy jako integralnego elementu stosunku zobowiązaniowego w przypadku niektórych umów konsumenckich, a to w odniesieniu do umowy o usługę turystyczną, umowę o timeshare oraz umowę przewozu.Rozdział czwarty poświęcony został omówieniu koncepcji uznania oświadczeń reklamowych jako strukturalno – treściowego elementu stosunku zobowiązaniowego oraz źródła oświadczenia gwarancyjnego.Rozdział piąty dotyczy przełamania zasady względnego skutku umowy w przypadku umów zawieranych w obrocie mieszanym.Rozdział szósty dotyczy kryteriów klasyfikacji reklamy jako wypowiedzi prawnie relewantnej.W rozdziale siódmym autor poddaje rozważaniom zbieg i konkurencyjności uprawnień konsumenta, jakie wynikają z niezgodności świadczenia z umową, jako konsekwencji nieprawdziwej reklamy. pl
dc.abstract.en The thesis is an attempt to present advertisements as legally relevant statements. It focuses on the possibility of regarding an advertisement as a criterion for assessing the conformity of goods or services with contract provisions and as an integral, structural and content-related element of the contract, which is consistent with the current trends for basing consumer rights’ protection on the paradigm of the protection trough information and education.Chapter 1 describes the instruments used in implementing the consumer right to information and entrepreneur’s disclosure obligation. It contains the main issues that will be analysed in the thesis. They include particularly lack of distinct criteria that distinguish an advertising message and, as a result, difficulties in differentiating advertising statements from trade information, as well as the consequences of regarding an advertisement as a contract element for civil law dogma. Chapter 2 deals with consumer protection trough information pursuant to the Constitution of the Republic of Poland, Polish laws and judicial decisions of the European Court of Justice.Chapter 3 concerns the issue of regarding an advertisement an an integral part of obligation relationships in the case of some consumer contracts, with regard to tourist service agreement, timeshare agreement and transport agreement.Chapter 4 presents the concept of regarding advertising statements as a structural and content – related element of obligation relationships and a source of warranty statement.Chapter 5 deals with breaking the privity of contract rule in the case of concluding mixed contracts.Chapter 6 describes the criteria for classifying an advertisement as a legally relevant statement.In Chapter 7, the thesis author analyses the concurrence of consumer rights resulting from the non-conformity of goods or services with contract provisions as a consequence of false advertising. pl
dc.subject.pl konsument, reklama, ochrona przez informację, prawo konsumenta do informacji, zasada względności umów pl
dc.subject.en consumer, advertisement, protection trough information, consumer right to information, privity of contract pl
dc.contributor.reviewer Pisuliński, Jerzy [SAP11013200] pl
dc.contributor.reviewer Zoll, Fryderyk [SAP11015242] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104050-143282 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)