Jagiellonian University Repository

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w planowaniu opieki nad pacjentem z rakiem odbytu

pcg.skipToMenu

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w planowaniu opieki nad pacjentem z rakiem odbytu

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuźmicz, Ilona pl
dc.contributor.author Bukowa, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:41:58Z
dc.date.available 2020-07-26T20:41:58Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210453
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w planowaniu opieki nad pacjentem z rakiem odbytu pl
dc.title.alternative Using of the International Classification for Nursing Practice ICNP® in planning patient care with anal cancer pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl WstępRak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących zarówno w Polsce jak i na świecie nowotworów złośliwych. Jakkolwiek nowotwór odbytu stanowi zaledwie 2-3% wszystkich przypadków raka jelita grubego, to ze względu na ciągły wzrost zapadalności, trudności diagnostyczne, brak objawów we wczesnym okresie choroby oraz ograniczoną wiedzę na temat profilaktyki, schorzenie to staje się istotnym problemem klinicznym.W opiece nad pacjentem istotne jest rozpoznanie wieloaspektowych problemów zdrowotnych oraz zaplanowanie i wdrożenie interwencji w zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości pacjentów, umożliwiającym im osiągnięcie możliwie najlepszej jakości życia.Cel pracy Celem pracy było przedstawienie planów opieki nad pacjentem z rakiem odbytu. Materiały i metody Praca powstała na podstawie analizy dostępnej literatury. Analizie zostały poddane artykuły opublikowane w czasopismach naukowych oraz podręczniki. Do opracowania planów opieki wykorzystano Międzynarodową Klasyfikację Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.Wyniki i wnioskiW niniejszej pracy przedstawiono 15 planów opieki dotyczących najczęściej występujących problemów zarówno fizycznych, jak również psychicznych, społecznych i duchowych pacjentów z nowotworem odbytu. Opracowane plany opieki stanowią jedynie propozycję wykorzystania klasyfikacji ICNP®, nie mogą być jednak traktowane jako gotowe rozwiązania praktyce pielęgniarskiej. pl
dc.abstract.en IntroductionColon cancer is one of the most common malignancies, both in Poland and worldwide. Although anal cancer accounts for only 2-3% of all cases of colon cancer, due to the continuous increase in the morbidity, diagnostic difficulties, the lack of symptoms in the early stages of the disease and limited knowledge about the prevention of, this disease is becoming an important clinical problem.In patient care, it is important to recognize multi-faceted health problems and to plan and implement interventions tailored to the needs and abilities of patients, enabling them to achieve the best possible quality of life.Aim The aim of the study was to present plans for the care of a patient with anal cancer.Material and methodsThe work was based on analysis of the available literature. The analysis has been submitted to articles published in scientific journals and textbooks. To develop care plans the International Classification for Nursing Practice ICNP® have been used.Results and conclusionThe work presents 15 care plans on common problems, both physical as well as psychological, social and spiritual of anal cancer patients. Developed care plans are only a proposal for use of ICNP® classification but cannot be regarded as ready solutions in nursing practice. pl
dc.subject.pl rak odbytu, Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®, plan opieki, diagnoza pielęgniarska pl
dc.subject.en anal cancer, International Classification for Nursing Practice (ICNP®), care planning, nursing diagnosis pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.reviewer Kuźmicz, Ilona pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103990-180809 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)