Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z artropatią w przebiegu hemofilii typu A

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z artropatią w przebiegu hemofilii typu A

Show full item record

dc.contributor.advisor Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.author Czajka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:40:22Z
dc.date.available 2020-07-26T20:40:22Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210428
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z artropatią w przebiegu hemofilii typu A pl
dc.title.alternative The model of care for patient with a arthropathy in the course of a haemophilia type A pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Artropatia w przebiegu hemofilii to zwyrodnieniowa choroba stawów, powstała na skutek częstych i nawracających krwawień dostawowych [1]. Rozwój schorzenia utrudnia bądź uniemożliwia pacjentom prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.Cel pracy: Rozpoznanie problemów zdrowotnych pacjenta oraz przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej.Metoda badawcza: analiza literatury naukowej.Wyniki: Pacjenta chorującego na artropatię hemofilową dotyczą problemy zdrowotne, wynikające z choroby podstawowej jaką jest hemofilia oraz choroby stawów. Podstawowymi problemami towarzyszącymi choremu są: krwawienia dostawowe, zmiany w układzie ruchu – deformacje stawów i kończyn oraz wynikające z nich ograniczenie i ból. Zadaniem pielęgniarki jest zmniejszenie lub całkowita eliminacja problemów chorego. Działania pielęgniarki mają istotny wpływ na polepszenie stanu zdrowia pacjenta.Wnioski:I.Problem artropatii dotyczy wszystkich pacjentów chorujących na hemofilię, niezależnie od ich wieku.II.Profilaktyka krwawień oraz rehabilitacja są kluczowe w zapobieganiu rozwojowi i postępowi artropatii.III.Skutki schorzenia obserwowane w wielu aspektach życia i funkcjonowania pacjenta wymagają holistycznego podejścia pielęgniarki w czasie opieki nad chorym. pl
dc.abstract.en Introduction: Arthropathy in haemophilia is a a degenerative joint disease, caused by frequent and recurrent haemarthrosis. Disease’s progression hinders or disenables the patient’s functioning in everyday life. Aim of the research: Diagnosis of patient’s health problems and presentation of the model of nursing care.Research method: analysis of scientific literature Results: The patient’s suffering from haemophilic arthropathy has health problems, which stem from underlying disease, which is haemophilia and joints diseases. The basic problems that the patient experiences are: haemorthrosis, the changes in locomotor system – deformities of joints and limbs resulting in limitation and pain. The nurses task is to reduce or completeley eliminate the patient’s problems. Nurse’s actions have a significant impact on improving the patient’s health.Conclusion:I.Arthropathy concerns every patient with haemophilia, irregardless of age.II.Prophylaxis of bleeding and rehabilitation are crucial in preventing the progression of arthropathy.III.The effects of disease are observed in many aspects of the patient’s life, they require a holistic approach to nursing care. pl
dc.subject.pl artropatia, hemofilia typu A, model opieki pl
dc.subject.en arthropathy, haemophilia type A, the model of care pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103964-175863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)