Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem chorym na gruźlicę w oddziale chorób wewnętrznych

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem chorym na gruźlicę w oddziale chorób wewnętrznych

Show full item record

dc.contributor.advisor Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.contributor.author Dunikowska, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:40:18Z
dc.date.available 2020-07-26T20:40:18Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210427
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem chorym na gruźlicę w oddziale chorób wewnętrznych pl
dc.title.alternative Model of care for patients with tuberculosis in the department of internal diseases pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Gruźlica jest jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych na świecie. Najwięcej chorych zamieszkuje obszary Trzeciego Świata. W Polsce, według danych statystycznych liczba zachorowań z roku na rok ulega zmniejszeniu, ale nadal jest wysoka. Gruźlica jest chorobą wyleczalną, a przy wykorzystaniu odpowiednich metod diagnostycznych, a także terapii można zapobiegać rozprzestrzenianiu się w społeczeństwie. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad chorym na gruźlicę płucną i pozapłucną w oddziale chorób wewnętrznych. Metoda badawcza: Analiza literatury.Wyniki: Dolegliwości występujące u pacjentów zależą od umiejscowienia się zmian gruźliczych. W przypadku gruźlicy płuc najczęstszymi objawami są: duszność, przewlekły kaszel, gorączka. U niektórych pacjentów może pojawić się krwawienie z dróg oddechowych. Oprócz dolegliwości fizycznych, u pacjentów chorych na gruźlicę występuje również brak akceptacji choroby oraz lęk przed zmianą dotychczasowego trybu życia. Opracowany model opieki zawiera 16 diagnoz pielęgniarskich wraz z celem opieki, interwencjami pielęgniarskimi oraz oczekiwanymi wynikami opieki. Wnioski: 1. Mimo opracowanych programów zarówno do diagnozowania jak i leczenia osób chorych na gruźlicę, odsetek zachorowań w Polsce jest wciąż wysoki.2. Zmiany gruźlicze zlokalizowane są częściej w płucach niż w innych narządach i tkankach.3. Najistotniejszym problemem pacjenta jest długotrwała farmakoterapia, która niesie za sobą wiele skutków ubocznych, co prowadzi często do zaprzestania farmakoterapii przez pacjenta.4. Ze względu na zaburzenia, które występują we wszystkich sferach życia pacjenta, opieka pielęgniarska powinna być holistyczna. pl
dc.abstract.en Introduction: Tuberculosis is one of the most common infectious diseases in the world. Most of the patients live in the areas of the Third World. In Poland, according to the statistics the number of cases from year to year decreases, however it is still quite high. Tuberculosis is a curable disease and using appropriate diagnostic methods as well as therapies can be prevented from spreading in the society.Aim: The aim of this study was to develop a model of care of patients with pulmonary tuberculosis and extrapulmonary tuberculosis in the department of internal diseases.Test method: Analysis of literature.Results: The symptoms of tuberculosis occurring among patients depend on the location of the tuberculosis lesions. In the case of tuberculosis, the most common symptoms are shortness of breath, chronic cough, fever. Some patients may experience bleeding from the respiratory tract. Among patients suffering from tuberculosis apart from physical symptoms, a lack of acceptance of the disease and the fear of the changing the current lifestyle are also quite frequent. The model of care includes 16 nursing diagnoses together with the aim of care, nursing interventions and expected outcomes of care.Conclusions:1. In spite of carefully designed programs for both the diagnosis and treatment of patients with tuberculosis, the percentage of the cases of patients with this disease in Poland is still high.2. Tuberculosis changes are located more frequently in the lungs than in other organs and tissues. 3. The most significant problem for the patient is a long-lasting drug therapy, which may cause many side effects and therefore often leads to drug treatment discontinuation.4. Because of the disturbances that occur in all spheres of life of the patient, nursing care should be holistic. pl
dc.subject.pl gruźlica, model opieki, diagnozowanie gruźlicy, leczenie. pl
dc.subject.en tuberculosis, model of care, diagnosis of tuberculosis, treatment. pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103963-177437 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)