Jagiellonian University Repository

Model opieki nad nieletnią ciężarną z toksoplazmozą.

pcg.skipToMenu

Model opieki nad nieletnią ciężarną z toksoplazmozą.

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Ziemba, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:39:13Z
dc.date.available 2020-07-26T20:39:13Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210410
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad nieletnią ciężarną z toksoplazmozą. pl
dc.title.alternative A model of taking care of an adolescent pregnant with toxoplasmosis. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Temat: Model opieki nad nieletnią ciężarną z toksoplazmozą. Wstęp: Toksoplazmoza to jedna z najczęściej występujących chorób pasożytniczych wśród ludzi. Zakażenie płodu może doprowadzić do jego ciężkich uszkodzeń. Nieletnie ciężarne są szczególnie narażone na zarażenie. Ze względu na zwiększone ryzyko powikłań w czasie ciąży i porodu, ciąże młodocianych stanowią ważny problem medyczny.Cel pracy: Celem pracy było opisanie zagadnień związanych z toksoplazmozą w ciąży oraz przedstawienie autorskiego modelu opieki nad nieletnią ciężarną dotkniętą tym schorzeniem. Materiał i metody: Pracę napisano na podstawie aktualnej literatury naukowej polsko- i anglojęzycznej. Model opieki został opracowany zgodnie z teorią pielęgnowania Dorothy Orem. Podsumowanie i wnioski: Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych następstw zakażenia toksoplazmozą dla płodu należy wykonać badania diagnostyczne już w I trymestrze ciąży. Głównym problemem występującym u młodocianych ciężarnych jest deficyt wiedzy na temat zdrowego stylu życia w ciąży oraz silny niepokój. Wczesne objęcie opieką medyczną tej grupy pacjentek może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób i powikłań ciąży. Promocja zdrowia, udział w terapii oraz udzielenie wsparcia psychicznego stanowią istotne działania w opiece prenatalnej. pl
dc.abstract.en Subject: A model of taking care of an adolescent pregnant with toxoplasmosis.Introduction: Toxoplasmosis is one of the most common parasitic diseases of humans. Fetal infection may lead to serious and irreversible damage. Underage pregnant are particularly vulnerable to infection. Adolescent pregnancies are a major medical problem because of the increased risk of complications during pregnancy and childbirth.Aim: The aim of the study was to describe the issues of toxoplasmosis in pregnancy and to provide copyright model of care for a pregnant minor affected by this disease.Material and methods: The work was written on the basis of current scientific literature Polish and English. The model of taking care has been developed according to the theory of nursing Dorothy Orem.Rundown and conclusions: Because of the risk of serious consequences of infection toxoplasmosis to the fetus is important to perform diagnostic tests already in the first trimester of pregnancy. The main problem occurring in adolescent pregnancy is a deficit of knowledge about healthy lifestyle during pregnancy and severe anxiety. Early providing medical care in this group of patients can reduce the risk of many diseases and complications. Health promotion, participation in therapy and to provide psychological support are important measures of prenatal care. pl
dc.subject.pl toksoplazmoza, młodociane ciężarne, powikłania, model opieki pl
dc.subject.en toxoplasmosis, adolescent pregnants, complications, care model pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.reviewer Madetko, Renata [SAP20002352] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103946-179139 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)