Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Zarębczan, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:37:29Z
dc.date.available 2020-07-26T20:37:29Z
dc.date.submitted 2016-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210387
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym pl
dc.title.alternative Model of nursing care of patients injured in combat in a tactical environment pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Bojowe obrażenia ciała spowodowane działaniem eksplozji materiałów wybuchowych i/lub postrzałem stanowią wyzwanie dla personelu medycznego, który się z nim styka. Podejście do nich jest całkowicie odmienne od działań w środowisku cywilnym. Priorytetem jest wykonanie zadania taktycznego i uzyskanie przewagi ogniowej w przeciwnym wypadku pacjent i ratownik zginie od kul przeciwnika. W następnej kolejności należy skupić się na zatamowaniu krwotoku, zabezpieczeniu dróg oddechowych i odbarczaniu odmy opłucnowej.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie przede wszystkim modelu opieki nad pacjentem uwzględniając teorię Dorothy Orem jak i wytyczne Tactical Combat Casuality Care (medyczne wytyczne opieki nad poszkodowanym w warunkach taktyczno-bojowych stosowane przez większość armii krajów NATO). Opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poszkodowanym w warunkach bojowych, z uwzględnieniem najnowszego postępowania z pacjentem urazowym oraz najpoważniejsze powikłania jakie mogą wystąpić w trakcie zabezpieczania pacjenta oraz ewakuacji jak i w samym szpitalu polowym. Materiał i metody: W poniższej pracy posłużono się metoda analizy piśmiennictwa polskiego i anglojęzycznego oraz analiza doświadczeń własnych zdobytych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Centrum Urazowego, Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz w trakcie szkoleń w Wojskowym Instytucie Medycznym.Wyniki: Kluczowe dla przeżycia pacjenta poszkodowanego w warunkach bojowych jest szybkie opanowanie krwawienia zewnętrznego, odbarczanie odmy opłucnowej oraz zapewnienie drożności dróg oddechowych. Działania personelu medycznego muszą uwzględniać sytuacje taktyczną, aby nie doprowadzić do zwiększenia ilości rannych i zabitych także wśród personelu medycznego.Wnioski: Wykorzystanie zaplanowanych działań pozwoli na podjęcie profesjonalnej oraz efektywne opieki nad poszkodowanymi na polu walki żołnierzami. Zwiększy szanse ich przeżycia oraz powrotu do zdrowia. pl
dc.abstract.en Introduction: Combat injuries caused by the explosion of explosives and / or gunshot are a challenge for the medical staff, which is in contact with him. The approach to them is completely different from the activities in the civilian environment. The priority is to complete the task and tactical gain fire superiority, otherwise the patient and rescuer die from enemy bullets. The next step is to focus on damming hemorrhage, airway secure and pneumothorax decompression.The aim of this paper: Presenting the model of care of the patient injured in combat, which takes into account recent handling of patient trauma and the most serious complications that can occur during patient protection and evacuation, and how in the field hospital.Resources and methods: In this paper method was used analyzes of Polish and the English literature and the analysis of our own experience gained in Hospital Emergency Department Trauma Center, Krakow Ambulance Service and the weights during the training weights Military Medical Institute . Results : The key for the survival of a patient injured in combat is fast mastery of external bleeding, pneumothorax decompression and to ensure a patent airway. The actions of medical personnel must take into account tactical situations, in order not to increase the amount of dead and wounded among the medical staff.Conclusion: The use of planned activities will make a professional and effective care for injured soldiers on the battlefield. This will increase their chances of survival and recovery. pl
dc.subject.pl model opieki, medycyna pola walki, hemostaza, ewakuacja medyczna pl
dc.subject.en model of care, medicine battlefield, hemostasis, medical evacuation pl
dc.contributor.reviewer Orzeł-Nowak, Anita [SAP20001881] pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103918-65132 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)