Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z założoną gastrostomią z powodu raka przełyku

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z założoną gastrostomią z powodu raka przełyku

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Miechowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:37:25Z
dc.date.available 2020-07-26T20:37:25Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210386
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z założoną gastrostomią z powodu raka przełyku pl
dc.title.alternative Model of patient care with a predetermined gastrostomy of esophageal cancer pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Jednym z głównych problemów pacjentów chorych na raka przełyku jestniedrożność przełyku całkowita lub częściowa, a co się z tym wiąże niemożnośćprzyjmowania pokarmu w sposób naturalny. Przeprowadzenie zabiegu założenia gastrostomiibezpośrednio do żołądka umożliwia dostarczenie potrzebnych składników pokarmowych, niepowodując wyniszczenia organizmu oraz przywracając odpowiednią masę ciała pacjenta.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie i przedstawienie modelu opieki nad pacjentemz założoną gastrostomią w wyniku nowotworu przełyku. W modelu wykorzystano teoriędeficytu samoopieki Dorothei Orem, uwzględniając diagnozy pielęgniarskie, cele działań,interwencje pielęgniarskie, a także oczekiwane efekty działań. W części wstępnejpoprzedzającej model opieki przedstawiono podstawy kliniczne raka przełyku. Kolejnoomówiono wskazania i przeciwwskazania wytworzenia gastrostomii, ewentualne wystąpieniepowikłań oraz korzyści w aspekcie jakości życia pacjenta.Materiał i metody: Podczas pisania pracy wykorzystano publikacje oraz teksty naukowe,stosując metodę analizy dokumentacji.Wyniki: W opracowanym modelu opieki nad chorym z założoną gastrostomią w wynikuraka przełyku wyodrębniono szereg diagnoz pielęgniarskich. Do najistotniejszych należązmiany na skórze wokół gastrostomii, a także ryzyko powikłań wynikającychz funkcjonowania gastrostomii oraz diety np. niedrożność lub mechaniczne uszkodzeniegastrostomii, biegunki, zaparcia, jak również brak akceptacji założonej gastrostomii.Wnioski: W przedstawionych interwencjach w modelu opieki w oparciu o teorię DorotheiOrem, ważnym zadaniem jest zmniejszenie ryzyka powstania powikłań wynikającychz funkcjonowania gastrostomii, przygotowania chorego do samoopieki, a tym samymzapewnienie choremu lepszej jakości życia.Słowa kluczowe: rak przełyku, gastrostomia pl
dc.abstract.en Introduction: One of the main problems of patients with esophageal cancer esophagealobstruction is total or partial, and what this entails the impossibility of food intake in a naturalway. Formed making surgery gastrostomy directly into the stomach allows providing thenecessary nutrients without causing cachexia and restoring the appropriate body weight.Aim: The aim of the study was to develop and present a model of care for a patient withestablished gastrostomy as a result of cancer of the esophagus. In the model, the theory ofself-care deficit Dorothea Orem, taking into account the diagnosis nursing action objectives,nursing interventions, as well as the expected effects of actions. In the initial pre- care modelshown clinical basis of cancer of the esophagus. Successively discuss indications andcontraindications gastrostomy, the possible occurrence of complications, and the benefits interms of quality of life of the patient.Material and Methods: When writing the work was used publications and scientifictexts, using the method of analysis of the documentation.Results: In the developed model of care for patients with established gastrostomy due toesophageal cancer diagnoses they extracted a number of nursing. The most important includechanges in the skin around the gastrostomy, and the risk of complications arising from theoperation of gastrostomy and diet e.g. obstruction or mechanical failure gastrostomy, diarrhea,constipation, as well as a lack of acceptance established gastrostomy.Conclusions: In their interventions in the care model based on the theory of DorotheaOrem, an important task is to reduce the risk of complications resulting from the operation ofgastrostomy, prepare a patient for self-care, thereby ensuring the patient a better quality oflife.Keywords: cancer of the esophagus, gastrostomy pl
dc.subject.pl rak przełyku, gastrostomia pl
dc.subject.en cancer of the esophagus, gastrostomy pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103917-185273 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)