Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem po wyłonieniu tracheostomii z powodu raka krtani

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem po wyłonieniu tracheostomii z powodu raka krtani

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Madej, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:37:21Z
dc.date.available 2020-07-26T20:37:21Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210385
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem po wyłonieniu tracheostomii z powodu raka krtani pl
dc.title.alternative Model of care of the patient after the removal of the larynx caused by the laryngeal cancer pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Rak krtani jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym w obrębie głowy i szyi u osób dorosłych. Często rozpoznawany jest w swej zaawansowanej postaci, gdzie jedną z metod leczenia jest całkowite usunięcie krtani z koniecznością wyłonienia tracheostomii. Jest to zabieg operacyjny okaleczający chorego, niosący wiele konsekwencji oraz potrzebę zmiany dotychczasowego życia i funkcjonowania, dlatego ważnym jest objęcie pacjenta profesjonalną opieką. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie i przedstawienie modelu opieki nad pacjentem po wyłonieniu tracheostomii z powodu raka krtani, z wykorzystaniem teorii deficytu samoopieki Dorothy Orem. W modelu uwzględniono diagnozy pielęgniarskie, cel działania, interwencje podejmowane przez pielęgniarkę oraz oczekiwane wyniki opieki. Metodologia: W pracy wykorzystano metodę gromadzenia i analizy dokumentów, tzw. dokumentoskopię, polegającą na analizie piśmiennictwa tj. artykułów z czasopism naukowych, literatury klinicznej oraz aktualnych wytycznych polskich towarzystw naukowych.Wyniki: Do najistotniejszych diagnoz pielęgniarskich we wczesnym okresie po operacji należą m.in.: ryzyko krwotoku wynikające z techniki zabiegu, ból oraz ryzyko zakażenia lub rozejścia się brzegów rany, duszność związana z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych oraz ryzyko niedrożności rurki tracheostomijnej. Pozostałe diagnozy wiążą się z konsekwencjami usunięcia ważnego fizjologicznie narządu, jakim jest krtań. Wśród najczęściej występujących problemów zdrowotnych wymienić można m.in.: utratę głosu, upośledzenie filtracji wdychanego powietrza i związane z tym ryzyko częstych infekcji dróg oddechowych, trudność w połykaniu, zmiany w sposobie odżywiania, depresję i obniżoną jakość życia spowodowana zmianą wyglądu.Wnioski: Zastosowanie działań wynikających z modelu opieki nad pacjentem laryngektomowanym z uwzględnieniem teorii Dorothy Orem pozwoli na zapewnienie profesjonalnej opieki nad pacjentem po zabiegu okaleczającym. Działania edukacyjne dotyczące funkcjonowania chorego z rurką tracheotomijną ułatwią podjęcie samoopieki chorego po leczeniu szpitalnym, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka powikłań i poprawy jakości życia. pl
dc.abstract.en Introduction: In Poland, laryngeal cancer is the most common tumor within the head and neck of adults. Often times it is detected in it’s advanced form, where one method of treatment is complete removal of the larynx with the need of tracheostomy. It’s a medical procedure that scars the patient, comes with multiple consequences and also requires multiple changes in the patient's everyday life and functioning, hence it’s important to give the patient professional care.The goal of the work: The goal was to elaborate and present a model of care of the patient after the removal of the larynx caused by the laryngeal cancer, with the use of the theory of the self-care deficit Dorothy Orem. In the model are included, the nursing diagnosis, the goal, the steps taken by the nurse along with the expected outcomes of the care.Methodology: The method of gathering and analyzing documents was used in the work, the so-called documentation, consisting of analyzing literature ex. articles from scientific magazines, clinical literature and actual guidelines from polish scientific societies.Results: The most important nursing diagnostics in the early stages after the operation include, ex. The risk of hemorrhage resulting from the surgery techniques, pain and also risk of infection or wound dehiscence, dyspnea associated with the retention of mucus in the airways and the risk of occlusion of the tracheostomy tube. Other diagnoses associated with the consequences of the removal of the physiologically important organ which is the larynx. Among the most common health problems, you can include, ex. Loss of voice, impaired filtration of air inhaled and the related risk of frequent respiratory infections, trouble swallowing, changes in diet, depression, and lowered quality of life due to the changes in appearance. Conclusion: The use of activities resulting from the care model of the patient taking into account the Dorothy Orem theory which allows the assurance of professional care of the patient after the scarring surgery. Educational activities concerning the functioning of a patient with a tracheostomy tube make it easier for self-care for the patient after the hospital treatment, which will contribute to reduce the risk of complications and improve quality of life. pl
dc.subject.pl rak krtani, usunięcie krtani, tracheostoma, model opieki pl
dc.subject.en laryngeal cancer, laryngectomy, tracheostomy, care model pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103916-176534 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)