Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychoorganicznymi wg teorii Dorothy Orem

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychoorganicznymi wg teorii Dorothy Orem

Show full item record

dc.contributor.advisor Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.author Zajas, Michalina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:36:39Z
dc.date.available 2020-07-26T20:36:39Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210374
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychoorganicznymi wg teorii Dorothy Orem pl
dc.title.alternative Model of care of the patient with psychoorganic syndrome by theory of Dorothy Orem pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zaburzenia psychoorganiczne o charakterze naczyniowym mogą mieć charakter łagodnych zaburzeń poznawczych lub otępienia naczyniopochodnego. Etiopatogeneza zaburzeń jest niejednorodna. Występowanie otępienia naczyniowego jest spowodowane destrukcją określonych struktur mózgu wynikającą z uszkodzenia danego naczynia krwionośnego lub niewystarczającego przepływu krwi przez naczynia mózgowe. W wyniku destrukcji danej struktury pojawiają się u pacjenta takie objawy jak pomijanie stronne czy afazja oraz objawy wspólne dla różnych typów otępień, takie jak zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia nastroju czy niesamodzielność w czynnościach dnia codziennego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychoorganicznymi naczyniopochodnymi. Podano definicję zaburzeń psychoorganicznych, przedstawiono etiopatogenezę, epidemiologię, czynniki ryzyka oraz obraz kliniczny otępienia naczyniowego. Praca pielęgniarki w opiece nad chorym z zaburzeniami psychoorganicznymi opiera się w dużej mierze na działaniach niefarmakologicznych, rehabilitacji i wsparciu emocjonalnym. Pielęgniarka powinna posiadać takie cechy jak empatia, cierpliwość, serdeczność, wykazywać duże zaangażowanie w opiece nad chorym oraz prowadzić edukację opiekunów i rodziny pacjenta. Model opieki nad pacjentem przedstawiony w niniejszej pracy oparty jest o teorię Dorothy Orem, w której skład wchodzi teoria samoopieki, teoria deficytu samoopieki oraz teoria systemów pielęgnowania. pl
dc.abstract.en Psychoorganic syndrome related to the vascular nature may be caused by mild cognitive impairment and vascular dementia. Etiopathogenesis of these disorders is heterogeneous. The presence of vascular dementia is caused by the destruction of certain brain structures resulting from damage of the blood vessel or insufficient blood flow through blood vessel. As a result of the destruction of the certain structure, symptoms such as hemispatial neglect, aphasia, as well as symptoms common to various types of dementi , such as the circadian rhythm disfunctions, mood swings or no dependence in daily activities can appear in patient’s behaviour. The aim of this thesis is to present the role of nurses in the care of patients with psychoorganic syndrome. In this study the definition of psychooragnic syndrome is mentioned as well as etiopathogenesis, epidemiology, risk factors and clinical studies about vascular dementia. The work of nurses in the care of patients with psychoorganic syndrome is based largely on the non-pharmacological activities such as rehabilitation and emotional support. The nurse should possess qualities such as empathy, patience, kindness, should demonstrate a strong commitment to the patient and educate patient’s caregivers and family. The care model presented in this paper is based on the theory of Dorothea Orem, that includes the theory of self-care, self-care deficit theory and nursing system theory. pl
dc.subject.pl zaburzenia psychoorganiczne, otępienie naczyniopochodne, psychogeriatria, model opieki pl
dc.subject.en psychooragnic syndrome, vascular dementia, psychogeriatrics, nursing system pl
dc.contributor.reviewer Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.reviewer Repka, Iwona [SAP20011263] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103905-179000 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)