Jagiellonian University Repository

Pacjentka z nefrostomią po chirurgicznym leczeniu raka jajnika – studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Pacjentka z nefrostomią po chirurgicznym leczeniu raka jajnika – studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Grądzka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:35:19Z
dc.date.available 2020-07-26T20:35:19Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210353
dc.language pol pl
dc.title Pacjentka z nefrostomią po chirurgicznym leczeniu raka jajnika – studium przypadku. pl
dc.title.alternative Care of the patient with nephrostomy after surgical treatment of ovarian cancer - case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl WSTĘP: Rak jajnika to nowotwór, który wykrywa się zazwyczaj w bardzo zaawansowanym stadium rozwoju. W takim przypadku leczenie opiera się zwykle na zabiegu chirurgicznym. Operacja ta nie jest obojętna dla organizmu chorej, dlatego ścisła opieka położnej nad chorą w okresie okołooperacyjnym to jeden z czynników determinujących stan zdrowia pacjentki. Należy także zwrócić uwagę na współistniejące choroby i dolegliwości. W przypadku pacjentki, która ma założoną nefrostomię istotna jest obserwacja diurezy (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym) oraz miejsca założenia cewnika w kierunku wystąpienia objawów świadczących o infekcji. Właściwa opieka nad pacjentką owocuje nie tylko dobrym samopoczuciem fizycznym, ale także psychicznym.CEL PRACY: Celem pracy było postawienie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarskich u pacjentki z nefrostomią po chirurgicznym leczeniu raka jajnika oraz zaplanowanie opieki realizowanej przez położną.MATERIAŁ I METODY: Podmiotem badań była 61-letnia kobieta po chirurgicznym leczeniu raka jajnika. W lutym 2015 roku została wyłoniona nefrostomia lewostronna. Jako metodę badawczą zastosowano studium indywidualnego przypadku.WYNIKI: W trakcie prowadzenia procesu pielęgnowania chorej zidentyfikowano główne problemy zdrowotne i pielęgnacyjne. Zostały one rozwiązane z pozytywnym skutkiem. Założone cele opieki zostały osiągnięte - przyniosło to korzyści dla procesu terapeutycznego w trakcie hospitalizacji.WNIOSKI: W wyniku podjętych działań pielęgniarskich osiągnięto zamierzone cele. Głównymi problemami zdrowotnymi i pielęgnacyjnymi chorej były dolegliwości bólowe rany pooperacyjnej, ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, ryzyko zakażenia nefrostomii, ryzyko wystąpienia odwodnienia z powodu biegunki, obniżone samopoczucie oraz deficyt wiedzy w zakresie samopielęgnacji i samoopieki. W planie opieki zaproponowano możliwe działania, umożliwiające rozwiązanie tych problemów z powodzeniem. pl
dc.abstract.en INTRODUCTION: Ovarian cancer is a tumor that is detected on the high stage of growth. In this case, usually the treatment is a surgery. This operation is not neutral for patient’s body. Patient’s health in the post-operative period depends on the care, which performs a midwife. It’s important to remember about coexisting diseaes and condition. In the case of woman with a nephrostomy the midwife observes diuresis and the place of catheter insertion. The proper care of the patient makes physical well-being and mental health. AIM: The essay’s aim is recognition care and health problems of the woman with a nephrostomy after surgery treatment of ovarian cancer. Essay presents also midwife’s intervetions and activites during the care of patient.MATERIAL AND METHODS: The subject of research was 61-year-old woman after the surgery treatment of the ovarian cancer. In February 2015 it was done nephrostomy on the left side of the body. As a method of research it was used a case study. RESULTS: During leading the nursing proces identified the main care and health problems. They have been resolved successfully. The care purpores have been achieved – it was make benefits for terapeutic process during the hospitalization.CONCLUSION: The main health and care problems was the pain of the place of the postoperative hurt, the risk of the postoperative complications, the risk of infection in a nephrostomy, the risk of dehydration due to diarrhea, the depressed mood and the deficit of the knowledge about self-care. On the care plan have been proposed possible activites, which enabled solve this problems succesfully. pl
dc.subject.pl rak jajnika, nefrostomia, leczenie operacyjne, opieka okołooperacyjna pl
dc.subject.en ovarian cancer, nephrostomy, surgery treatment, the perioperative period pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.reviewer Bereza, Krzysztof [SAP20001498] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103883-186428 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)