Jagiellonian University Repository

Model opieki nad noworodkiem z zespołem krótkiego jelita

pcg.skipToMenu

Model opieki nad noworodkiem z zespołem krótkiego jelita

Show full item record

dc.contributor.advisor Cepuch, Grażyna [SAP20002026] pl
dc.contributor.author Pałka, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:33:33Z
dc.date.available 2020-07-26T20:33:33Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210325
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad noworodkiem z zespołem krótkiego jelita pl
dc.title.alternative Model of care on a newborn with short bowel syndrome pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Zespół krótkiego jelita to choroba lub zespół objawów występujących po resekcji jelita cienkiego albo po jego wyłączeniu z pasażu pokarmu. U noworodków ma on najczęściej charakter wrodzony bądź jest wynikiem resekcji po martwiczym zapaleniu jelit. Zespół krótkiego jelita prowadzi do zmniejszenia powierzchni wchłaniania i zaburzenia przyswajania składników pokarmowych. Odżywianie naturalne staje się niewystarczające do zapewnienia dobrego stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju i wzrostu.Cel: Przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem z zespołem krótkiego jelita w oparciu o piśmiennictwo naukowe.Materiały i metody: W pracy została wykorzystana literatura naukowa związana z zespołem krótkiego jelita.Wyniki: Zostały utworzone diagnozy, cele i interwencje pielęgniarskie związane z opieką nad noworodkiem z zespołem krótkiego jelita.Wnioski: Analiza literatury dowodzi, że najważniejszym powikłaniem zespołu krótkiego jelita są niedobory pokarmowe (szczególnie białka), które mogą prowadzić do śmierci dziecka. Warunkiem sukcesu prowadzonej terapii jest dobra współpraca zespołu terapeutycznego oraz zróżnicowana i zindywidualizowana opieka nad dzieckiem na każdym etapie leczenia. Przedstawiony model opieki może być wykorzystywany w pracy pielęgniarek na oddziałach gastroenterologii dziecięcej celem podniesienia profesjonalizmu i ujednolicenia opieki pielęgniarskiej. pl
dc.abstract.en Introduction: Short bowel syndrome is a disease or a set of syndromes occurring after a small bowel resection or after excluding it from the passage of food. In newborns it is most often congenital in nature or it is the result of resection after necrotizing enterocolitis. Short bowel syndrome leads to the reduction of absorption surface and the disorder of food components assimilation. Natural nutrition is not enough to ensure the good health, development and growth of a child.Objective: Present a model of nursing care on a newborn with short bowel syndrome based on scientific literature.Materials & Methods: Scientific literature related to short bowel syndrome was used in the thesis.Result: Creation of diagnoses, objectives and nursing interventions related to the care of newborns with short bowel syndrome.Conclusions: The analysis of literature shows that the most important complications of small bowel syndrome are food shortages (especially protein), which can lead to the death of a child. The condition for the success of the therapy is good cooperation between the therapeutic team and individual childcare on every step of the treatment. The presented model of care can be used in nurses’ work in gastroenterology wards to standardize and improve the level of nursing care. pl
dc.subject.pl zespół krótkiego jelita, niedobory pokarmowe, model opieki pl
dc.subject.en short bowel syndrome, food shortages, a model of care pl
dc.contributor.reviewer Cepuch, Grażyna [SAP20002026] pl
dc.contributor.reviewer Twarduś, Krystyna [SAP20002006] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103853-177851 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)