Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z siniczą wadą serca na przykładzie zespołu niedorozwoju serca lewego

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z siniczą wadą serca na przykładzie zespołu niedorozwoju serca lewego

Show full item record

dc.contributor.advisor Cepuch, Grażyna [SAP20002026] pl
dc.contributor.author Łupina, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:33:22Z
dc.date.available 2020-07-26T20:33:22Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210322
dc.language pol pl
dc.title Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad niemowlęciem z siniczą wadą serca na przykładzie zespołu niedorozwoju serca lewego pl
dc.title.alternative Selected aspects of nursing care for an infant with cyanotic heart defect on the example of a hypoplastic left heart syndrome pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Dziecko jest to największe szczęście jakie spotyka rodziców. Radość z narodzin dziecka może zburzyć wiadomość, że jest chore. Co czwarte dziecko, które rodzi się z wrodzoną wadą ma wadę serca.We wstępie pracy przedstawiono podział wad serca. Następnie omówiono w aspekcie klinicznym jedną siniczą wadę serca jaką jest zespół niedorozwoju lewego serca. Przedstawiono role prostaglandyn w leczeniu, wpływ wad serca na rozwój fizyczny dziecka oraz wpływ hospitalizacji na pacjenta.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych i opracowanie procesu pielęgnowania niemowlęcia z HLHS.Metodą, którą posłużono się podczas pisania tej pracy było studium przypadku. Materiałem było piśmiennictwo naukowe oraz dokumentacja medyczna jedenastomiesięcznego niemowlęcia z zespołem niedorozwoju lewego serca i innymi współistniejącymi wadami serca hospitalizowanego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na oddziale Kardiologii.Wynikami tej pracy jest trzydniowa ocena stanu biopsychospołecznego dziecka oraz diagnozy pielęgniarskie z celem działania i zaplanowanymi interwencjami. Przedstawiono również ocenę wyników opieki.Ocena stanu biopsychospołecznego dziecka z HLHS powinna być skierowana szczególnie na układ krążenia, układ oddechowy oraz ocenę rozwoju ruchowego i społecznego. Należy również wziąć pod uwagę wpływ hospitalizacji na małego pacjenta. Są to płaszczyzny, na których najczęściej występują problemy pielęgnacyjne dziecka z HLHS. Działania pielęgniarskie powinny być nastawione na likwidację problemów zdrowotnych lub jeśli to niemożliwe na uzyskanie najlepszego stanu na jaki pozwala sytuacja zdrowotna dziecka. pl
dc.abstract.en The child is the greatest happiness for parents. The joy of birth can be interrupted by the message that the child is ill. Every fourth child who is born with a congenital abnormalities has got the heart defect.In the introduction the classification of heart defects was presented. Then it was discussed, in the clinical context, a cyanotic heart defect which is hypoplastic left heart. It was shown the role of prostaglandins in the treatment of heart defects and the impact on physical development of the child and the impact of hospitalization on the patient.The aim of the work was to identify health problems and develop a process of nurturing a baby with HLHS.The method, which was used during the writing of this work was the case study. The material was scientific literature and medical records of eleven- month- old infant with hypoplastic left heart syndrome hospitalized in the University Children's Hospital in Krakow in the Cardiology Ward.The results of this work is a three-day biopsychosocial assessment of the child and nursing diagnosis with the aim of action and planned interventions. It also presents an assessment of the results of care.Biopsychosocial assessment of a child with HLHS should be focused particularly on the cardiovascular system, the respiratory system, the evaluation of motor development and social development. It should also take into account the impact of hospitalization on a young patient. These are the areas where the most problems concern the care of a child with HLHS. Nursing interventions should be aimed at the elimination of health problems, or if it is impossible to obtain the best condition which is allowed by the health situation of the child. pl
dc.subject.pl sinicza wada serca, HLHS, niemowlę, opieka pielęgniarska, studium przypadku pl
dc.subject.en cyanotic heart defect, HLHS, infant, nursing care, case study pl
dc.contributor.reviewer Cepuch, Grażyna [SAP20002026] pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103850-179862 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)