Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentką z wadami wrodzonymi narządu rodnego po leczeniu chirurgicznym.

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentką z wadami wrodzonymi narządu rodnego po leczeniu chirurgicznym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Brańka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:31:31Z
dc.date.available 2020-07-26T20:31:31Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210293
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentką z wadami wrodzonymi narządu rodnego po leczeniu chirurgicznym. pl
dc.title.alternative Model of care for a patient with congenital anomalies of the female reproductive tract after surgical treatment. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Wrodzone wady macicy i pochwy są rzadkimi anomaliami anatomicznymi, spowodowanymi najczęściej zaburzeniami rozwoju przewodów Müllera. Ujawniają się one dopiero w okresie pokwitania lub prokreacyjnym i mogą stanowić przyczynę: bezpłodności pierwotnej, poronień nawracających, krwiaków zastoinowych, endometriozy, a w przypadku agenezji lub przegrody poprzecznej pochwy, uniemożliwiają podjęcie współżycia. Ważnym jest podjęcie profesjonalnej opieki względem kobiet z wadami wrodzonymi narządu rodnego.Cel pracy: Opracowanie modelu opieki nad pacjentką po chirurgicznym leczeniu wad narządu rodnego z wykorzystaniem teorii pielęgniarstwa Dorothei Orem. W modelu uwzględniono diagnozy pielęgniarsko-położnicze, cele opieki, plany interwencji oraz wyniki opieki.Materiał i metody: Do opracowania tematu wykorzystano analizę książek i artykułów klinicznych, a także wytyczne medycznych towarzystw naukowych.Wyniki: Do najważniejszych diagnoz przedstawionych w modelu opieki nad pacjentką po chirurgicznym leczeniu wad narządu rodnego należą: zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego, zakażenie ran i miejsca wkłucia, wystąpienie choroby zakrzepowo-zatorowej, a także stany depresyjne związane z niepowodzeniami położniczymi lub zaburzeniami seksualnymi. Właściwe określenie celowości podjętych działań pielęgniarskich oraz zaplanowanie interwencji pozwoli na uniknięcie wystąpienia powikłań lub pomoże we wczesnym ich wykryciu, co zapobiegnie negatywnym skutkom.Wnioski: Ważne jest wykorzystanie opracowanego zgodnie z teorią Dorthei Orem modelu opieki, który pozwoli na postawienie odpowiedniej diagnozy pielęgniarskiej i umożliwi udzielenie odpowiedniej pomocy, traktując pacjentkę w sposób holistyczny. pl
dc.abstract.en Indroduction: Congenital malformations of the uterus and vagina are rare anatomical anomalies coused by abnormalities in the development of Müllerian ducts. They become apparent only during puberty or in procreative period and they can couse: primary infertility, recurrent miscarriages, hematoma statis, endometriosis, and in the case of agenesis of vagina or transverse vaginal septum, the sexual intercourse is impossible. It is important to take professional care to women with congenital malformations of reproductive tract.Objective: The elaborating a model of care for the patient after surgical treatment of defects of the female reproductive tract with using the theory of nursing according to Dorothea Orem. The model of care takes into account the nursing diagnosis, objectives of care, plans of interventions and results of care.Methods: To elaboration model of care were used the analysis of clinical books and articles, as well as the guidelines of medical scientific societies.Results: The most important diagnoses presented in the model of care for the patient after surgical treatment of malformations of female genital tract include: disorders of circulatory system and respiratory system, infections of wounds and peripheral venous catheter, thromboembolic and depression associated with obstetric failures or sexual dysfunction. The right identification the actions taken and to plan nursing interventions will help to avoid complications or help in their early detection, to prevent negative effects.Conclusions: It is important to use prepared in accordance with the theory by Dorthei Orem model of care what will allow to make the appropriate nursing diagnosis and provide appropriate assistance to enable treating the patient in a holistic way. pl
dc.subject.pl wady wrodzone macicy, wady wrodzone pochwy, narząd rodny, zespół Mayera-Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera pl
dc.subject.en congenital malformations of the uterus, congenital malformations of the vagina, female reproductive tract, Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser Syndrome pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103818-176729 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)